Presentació SAIQU - Educació

La Facultat d’Educació ha estat sempre fermament compromesa amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments que imparteix, i així ho demostren les diverses accions impulsades des de diferents equips de govern durant els últims anys.

La Facultat d’Educació va néixer el juny de 2014, fruit de la fusió entre la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Formació del Professorat. Aquest fet va comportar l’exhaustiva revisió del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) en la creació de procediments únics. D’acord amb els canvis introduïts en l’EEES i seguint les normatives estatals i les directrius d’AQU Catalunya, la Facultat s’ha assentat en el camí per garantir la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives, tot tenint definits i documentats els diferents mecanismes o processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificacions de les titulacions. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència, la Facultat té establerts procediments que donen suport a què es publiqui informació actualitzada, imparcial i objectiva sobre les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès.

El 2009 la Facultat obté el certificat del disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat Universitària (SAIQU) per l’AQU Catalunya, dins del Programa AUDIT. El disseny del SAIQU-Educació es va basar en les directrius del programa AUDIT, sorgit dels Estàndards i Directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES elaborats per l'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA).

Juan Llanes Ordóñez

Vicedegà de Recerca, Doctorat i Qualitat

 

Judit Fáfila Garcia 

Tècnica de Qualitat de la Facultat d'Educació