Comissió de Qualitat i d'Innovació Academicodocent

La Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent de la Facultat d'Educació garanteix la implantació i l'efectivitat del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU).

Segons es recull en el Reglament de la Facultat d’Educació, les principals funcions de la Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent són:

a. Reforçar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat creant protocols d’avaluació interna i externa, d’acord amb la política de qualitat i innovació academicodocent de la Universitat de Barcelona.

b. Planificar el procés d’avaluació de les titulacions de forma sistematitzada i contextualitzada, facilitant la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions de la Facultat i per al retiment de comptes.

c. Garantir l’eficàcia del procés d’avaluació i la seva retroalimentació en els plans d’estudis dels ensenyaments i dels màsters.

d. Obtenir l’acreditació institucional de la Facultat d’Educació.

e. Promoure la innovació educativa i social entre els àmbits d’actuació del Deganat (estudiantil, acadèmic i de recerca) i facilitar-ne la transferència a la societat juntament amb la recerca.

f. Fer-se ressò de les innovacions educatives i socials de la Facultat d’Educació.

g. Impulsar projectes pilot en alguns graus, com per exemple la modalitat semipresencial, la formació dual o l’institut escola.

h. Impulsar l’activitat dels projectes d’innovació pedagògica i docent.

i. Promoure la formació continuada de l’alumnat, del personal d’administració i Serveis i del professorat docent i investigador, fomentant la seva participació activa en la innovació academicodocent i la millora continuada de la qualitat de les activitats que es desenvolupen a la Facultat.

j. Promoure activitats de formació destinades als càrrecs entrants, en el marc del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU).

k. Qualsevol altra funció que la Junta de Facultat o l'òrgan equivalent pugui fixar.

- Presidència: 

► Silvia Burset, Vicedegana de Qualitat i d'Innovació Academicodocent

- Secretaria: 

► Carme Garcia, Cap de Secretaria d'Estudiants i Docència

- Els o les Caps d’Estudis dels ensenyaments de Grau:

► Berta Palou, Cap d'Estudis del Grau en Mestre d'Educació Infantil

► Encarnación Carrasco, Cap d'Estudis del Grau en Mestre d'Educació Primària

► Miquel Gómez, Cap d'Estudis del Grau en Educació Social

► Antonieta Carreño, Cap d'Estudis del Grau en Pedagogia

► Ferran Cortès, Cap d'Estudis del Grau en Treball Social

► Alba Ambròs, Coordinadora de la Doble titulació de Grau en Mestre d'Educació Infantil - Mestre en Educació Primària

- Les Coordinacions dels Màsters Universitaris:

► Marta Capllonch, Coordinadora del Màster en Activitat Física i Educació

► Trinidad Mentado, Coordinadora del Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius

► Silvia Burset, Coordinadora del Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts

► Roser Boix, Coordinadora del Màster en Educació en Territoris Rurals

► Xus Martín, Coordinadora del Màster en Educació en Valors i Ciutadania

► Joan-Antón Sánchez, Coordinador del Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

► Susanna Arànega, Coordinadora del Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

► Elisa Rosado, Coordinadora del Màster en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

► Esther Luna, Coordinadora del Màster en Intervencions Socials i Educatives

► José Luis Medina, Coordinador del Màster en Investigació i Canvi Educatiu

► Asun Llena, Coordinadora del Màster en Joventut i Societat

► Amèlia Tey, Coordinadora del Màster en Psicopedagogia

► Juli Palou, Coordinador del Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

- Una persona representant de l’Administració de Centre:

► Núria Amenòs, Administradora de Centre

- Dos representants dels grups d’innovació docent de la Facultat proposats per la Junta de Facultat:

► Juan Llanes, Representat del Grup d'Innovació Docent 'Interdisciplinar en Màsters' (GID INTERMASTER)

► Núria Serrat, Representat del Grup d'Innovació Docent 'Formació Docent i Innovació Pedagògica' (FODIP)

- Dos representants dels estudiants:

► Laura Izquierdo, Representant d'estudiants de Grau (Grau en Mestre d'Educació Primària)

► Lorena Coca, Representant d'estudiants de Màster Universitari (Màster en Psicopedagogia)

- Degà/ana:

► Roser Boix, Degana de la Facultat d'Educació

- Vicedegà/ana d’Afers Acadèmics:

► Eugènia Arús, Vicedegana d'Afers Acadèmics

- Vicedegà/ana de Recerca, Doctorat i Comunicació:

► Ana Ayuste, Vicedegana de Recerca, Doctorat i Comunicació

- Vicedegà/ana de Transferència i Relació amb la Societat:

► Josep Alsina, Vicedegà de Transferència i Relació amb la Societat

- Secretari/a Acadèmic i Estudiants:

► Juan Llanes, Secretari Acadèmic i Estudiants

- Tècnic /a de Qualitat:

► Judit Fáfila, Tècnica de Qualitat

- Membres convidats: Direccions de Departament

► Marta Capllonch, Directora del Departament de Didàctiques Aplicades (DDAA)

► Inés Massot, Directora del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE)

► Càndid Palacín, Director de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social (UFR - Treball Social)

► Joan Perera, Director del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica (DELDCEM)

► Joan-Antón Sánchez, Director del Departament de Didàctica i Organització Educativa (DOE)

► Isabel Vilafranca, Directora del Departament de Teoria i Història de l'Educació (THE)

Comparteix-ho: