Política i objectius de qualitat

La Facultat d’Educació, en coherència amb la política de qualitat de la UB i amb els compromisos expressats a les memòries elaborades per la verificació dels títols de grau i postgrau del Centre, manifesta el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa.

La Facultat entén que, atesa la naturalesa de les activitats que es desenvolupen al centre, la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els graduats i les graduades adquireixin les competències que corresponen a la seva titulació, les quals hauran de ser reconegudes tant pel sector professional com per la societat en general.

La Facultat, com a dipositària de l'encàrrec que li ha fet la societat, ha de combinar l’excel·lència i l'ètica acadèmica i professional, aspectes que són essencials en la formació dels graduats. Així doncs, la Facultat d’Educació assumeix els principis pluralistes i els valors democràtics de solidaritat, respecte, diàleg, igualtat, inclusió.

La Junta de Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l'abast per complir amb els seus objectius, en el marc de les normatives vigents i de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

- Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i les expectatives dels usuaris i de la societat en general.

- Aconseguir un compromís permanent de millora continuada com a norma de conducta, i proposar i establir les accions preventives i correctives necessàries.

- Proporcionar formació continuada i adequada a tot el personal perquè adquireixi les competències necessàries per exercir satisfactòriament les activitats.

- Establir una sistemàtica d’actuació d’acord amb el cicle de millora continuada i documentar-la per assegurar la qualitat dels processos.

- Establir els processos de qualitat, documentar‐los i fer‐ne el seguiment través d'un quadre d'indicadors.

- Garantir l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat controlant-lo i revisant-lo periòdicament.

- Vetllar perquè tot el personal del centre entengui i assumeixi aquesta política pública de qualitat.

La Junta de Facultat es compromet a exigir a les institucions competents, els suports i recursos necessaris per a dur a terme aquests objectius.

La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat.

És voluntat de la Junta de Facultat revisar periòdicament la política de qualitat del centre amb l'objectiu de mantenir‐ne l'adequació contínua a les necessitats canviants.

Aprovat per la Junta de Facultat del 15 de desembre de 2016

Comparteix-ho: