Política i Objectius de la Qualitat

La Facultat d’Educació manifesta en la seva Política i Objectius de Qualitat, actualitzada i aprovada en Junta de Facultat, el 3 de maig de 2022, el seu compromís envers la qualitat de la seva activitat i assumeix els següents objectius de qualitat:  

► Garantir l’efectivitat del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, revisant-lo periòdicament de manera sistematitzada i documentada a través del Pla de Millora de la Facultat que es considera un eix transversal en la política de les decisions i accions en el centre des de la transparència i la informació pública.

► Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i les expectatives tant del professorat com de l’alumnat i també de la societat en general, tenint en compte la gestió dels recursos, les instal·lacions i els serveis de la Facultat.

► Planificar el procés d’avaluació de les titulacions, en els diferents moments del cicle de vida de la titulació (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació), de forma sistematitzada i contextualitzada, establint mecanismes de recollida de les dades necessàries per a la posterior anàlisi i la consegüent presa de decisions i retiment de comptes.

► Oferir formació continuada i adequada a tot el personal perquè adquireixi o millori les competències necessàries per exercir satisfactòriament les activitats, i fomentar la participació activa.

► Impulsar entorns d’innovació, recerca i transferència que reverteixin en la formació dels agents implicats i responguin a les necessitats de la societat.

► Vetllar per la política d’internacionalització a partir de la implementació de protocols per afavorir la mobilitat de l’alumnat, el PDI i el PAS.

► Facilitar la gestió de les pràctiques externes, curriculars i no curriculars, i la signatura de convenis de col·laboració amb organitzacions, centres i institucions per afavorir la relació entre la universitat i els entorns social, cultural i professional en general.

► Consolidar una cultura de qualitat ajustada a les necessitats i a la idiosincràsia de la Facultat d’Educació.

► Vetllar perquè tot el personal del centre entengui i assumeixi aquesta política pública de qualitat.

El SAIQU de la Facultat disposa d’un procés per a la definició i actualització de la Política de Qualitat de la Facultat: PEQ010: Disseny, desplegament i revisió de la política i objectius de qualitat al centre.

Política i Objectius de Qualitat de la Facultat d'Educació (maig 2022) 

Comparteix-ho: