Pla Director

El Pla Director de la Facultat d'Educació presenta els àmbits d’actuació de l’Equip Deganal a través de línies estratègiques definides per objectius i accions, els quals s’avaluen a partir d’indicadors i evidències que mostren els graus d’assoliment en el període del curs 2018-2019 al curs 2021-2022.

El Pla Director està dividit en vuit àmbits estratègics que descriuen els objectius i les accions que han de dirigir l’actuació del centre en els propers anys:

1. Àmbit Acadèmic

2. Àmbit de Recerca i Doctorat

3. Àmbit de Qualitat

4. Àmbit de Comunicació

5. Àmbit Internacional, Transferència i Relació amb la Societat

6. Àmbit d'Estudiants

7. Àmbit de Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis (PAS)

8. Àmbit de Gestió eficient dels recursos i Millora de les infraestructures

El Pla Director complementa els compromisos manifestats en el document Política i Objectius de Qualitat de la Facultat d’Educació per donar resposta a les necessitats dels grups d’interès (estudiants, PDI i PAS), d’acord amb les normatives vigents i, en concret, amb el Reglament de la Facultat d’Educació. En conseqüència, podem dir que els àmbits d’intervenció es formalitzen en dos grups: els que se centren en els esmentats grups d’interès i els que s’orienten envers els contextos d’interacció des d’estructures organitzatives.

Pla Director de la Facultat d'Educació

En el document 'Quadre descriptiu Indicadors/Evidències Pla Director 2018-2022' es recullen els valors d’acceptació (del curs 2018-2019 al curs 2020-2021) i els valors meta (curs 2021-2022) per a cadascun dels indicadors i/o evidències vinculats amb les accions del Pla Director. Es poden consultar els valors reals de cada indicador en el document ‘Quadre de comandament de la Facultat d’Educació’.