Certificació del SAIQU de la Facultat

La Facultat d’Educació ha obtingut la certificació favorable del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) implantat al centre per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). L’informe de certificació emès per AQU Catalunya recull els resultats definitius per a l’avaluació de les 6 dimensions de la certificació del SAIQU. El document indica que el SAIQU-Educació obté una implantació suficient en 5 dimensions i una implantació avançada en la dimensió 6, relativa a la ‘Informació pública i retiment de comptes’. D’acord amb això, la certificació positiva avala que el SAIQU està plenament desplegat al centre i que és adequat per assegurar la qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen.

En el procés per obtenir la certificació del SAIQU, la Facultat d’Educació va rebre els dies 19 i 20 de desembre el Comitè d’Avaluació Externa (CAE). La primera jornada va estar dedicada a analitzar les 6 dimensions que conformen el model SAIQU-UB: 1. Revisió i millora del SGIC; 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius; 3. Ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat; 4. Personal acadèmic; 5. Recursos materials i serveis; 6. Informació pública i retiment de comptes. En aquesta jornada van ser citades les persones responsables dels Processos Específics de Qualitat (PEQs) que tenen vinculació amb cadascuna de les dimensions. La segona jornada va servir al Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per entrevistar els diferents grups d’interès: direccions de Departament, professorat, estudiants, egressats, membres representants de la Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent de la Facultat i les persones responsables de l’equip tècnic de qualitat de la UB i del SAIQU transversal.

Aquesta certificació consolida la qualitat com a eix vertebrador de la Facultat d’Educació i marca les línies per seguir treballant en l’assoliment dels objectius de qualitat establerts.