Revisió i Millora

El SAIQU-Educació disposa de processos específics de qualitat que regulen i gestionen el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (PEQ011) i també de les titulacions del centre sota el seu abast (PEQ021/PEQ024). 

El SAIQU-Educació es revisa de forma periòdica i sistemàtica amb l’objectiu de millorar els seus processos i procediments, així com les seves titulacions. Per fer-ho, analitza les dades, indicadors, enquestes i informes de fonts internes i externes.

Els Informes de Seguiment de Centre i els Autoinformes d'acreditació són instruments que serveixen per revisar les titulacions i donen com a resultat el Pla de Millores (PM) de les titulacions sota l’abast del SAIQU.

- Pla de Millores - Curs 2020-2021

- Pla de Millores - Curs 2019-2020

- Pla de Millores - Curs 2018-2019

La Comissió de Qualitat i d'Innovació Academicodocent de la Facultat revisa periòdicament el SAIQU-Educació. El resultat d’aquesta revisió és l’Informe de revisió del SAIQU i el Pla de Millores del SAIQU que se’n deriva.

- Informe de revisió del SAIQU 2020-2021

- Informe de revisió del SAIQU 2019-2020

- Informe de revisió del SAIQU 2018-2019