Gestió de Processos del SAIQU

El Sistema d’Assegurament de la Qualitat de la Facultat està basat en processos. Aquests Processos Específics de Qualitat (PEQs) descriuen com es duen a terme les accions rellevants per a la millora continua dels ensenyaments, els responsables de les accions i també els mecanismes per assegurar el seu seguiment i millora. 

Els processos del SAIQU-Educació estan interrelacionats amb els processos transversals definits pel SAIQU-UB.

El següent mapa inclou tots els processos que gestiona el SAIQU de la Facultat d'Educació, distingint entre processos estratègics, claus i de suport.

Comparteix-ho:
Certificació Sgiq