Manual de Qualitat

El Manual de Qualitat (MQ) és el document bàsic per descriure el SAIQU de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Conté la seva presentació, l’explicació sobre la seva organització i responsabilitats, així com de la seva estructura, en especial els processos que el conformen i que descriuen les accions associades a la implantació, revisió i millora de les titulacions de graus i màsters de la Facultat.

El Manual és un document viu que ha de ser revisat de forma periòdica i sistemàtica conjuntament amb el SAIQU d’acord amb el PEQ011: Gestió del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU).

- Manual de Qualitat de la Facultat d'Educació 

Certificació Sgiq