Universitat de Barcelona

Màster en Comunicació Especialitzada

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els candidats més idonis per al màster són els graduats de les branques de les arts i les humanitats, les ciències de la salut i les ciències socials i jurídiques que necessitin un coneixement aprofundit sobre els mecanismes i els processos de la comunicació humana. A més, han de tenir un coneixement d'anglès equivalent al nivell B2, un coneixement de castellà equivalent al nivell C1 (per a l'alumnat estranger), un domini suficient del català i coneixements informàtics d'usuari.

El màster també pot interessar els experts en multimèdia, publicitat i màrqueting; els professionals de la comunicació, i els interlocutors institucionals. Com a conseqüència d'això, la Comissió Coordinadora del màster pot atendre peticions d'altres procedències quan els candidats demostrin un interès especial a cursar aquests estudis (per exemple, l'exercici de la professió en algun camp afí a les especialitats del màster).

A més dels coneixements vinculats als estudis citats, i independentment de la línia d'especialització, el perfil ideal d'un candidat al màster ha de ser algú amb: interès per la innovació i el descobriment de noves perspectives en l'àmbit de la comunicació; motivació per la investigació i il.lusió per avançar en noves vies de coneixement; disciplina i capacitat de treball; capacitat creativa, i capacitat d'anàlisi i d'observació crítica.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Tenen un accés preferent al màster de Comunicació Especialitzada els graduats i llicenciats procedents de les branques de les arts i les humanitats, les ciències de la salut o les ciències socials i jurídiques.

Això no obstant, com que no es limita l'admissió dels estudiants al màster i com que hi ha una diversitat important de titulacions d'accés i una gran varietat de procedències possibles, es proposen uns complements formatius per als estudiants que no provenen de titulacions de l'àmbit de la comunicació ni de la filologia. La Comissió valora si s'eximeix de cursar complements formatius els estudiants que acreditin experiència professional suficient en el seu curriculum vitae.

Complements formatius
Els complements formatius són aquestes dues assignatures del grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Universitat de Barcelona:
  • Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita (assignatura de segon curs, de sis crèdits acadèmics, impartida durant el primer semestre).
  • Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació (assignatura de tercer curs, de sis crèdits acadèmics, impartida durant el primer semestre).
Comparteix-ho: