Universitat de Barcelona

Màster en Comunicació Especialitzada

Treball final de màster

Característiques

L’alumne haurà d’elaborar un treball escrit amb la supervisió d’un tutor doctor en què haurà de demostrar la seva habilitat per a desenvolupar una intervenció o investigació en el camp professional i la seva capacitat de treball independent. També s’espera que l’estudiant hi integri i apliqui els coneixements adquirits al llarg del Màster. El Treball s’haurà defensar públicament al final del Màster.

  • Normes generals reguladores dels treballs de final de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades per la Comissió acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i pel Consell de govern de 19 de juliol de 2011.
  • Normativa de Treball de Final de màster universitari de la Facultat de Filologia i Comunicació, aprovada per la Comissió de Màsters Oficials i Postgraus Propis del Centre, el dia 28 de març de 2012, modificada el dia 2 de juliol de 2012 i, posteriorment, el 19 de juliol de 2022.

Possibilitats:

  • Un tutor doctor de l’equip docent del Màster.
  • Dos tutors doctors de l’equip docent del Màster.
  • Un tutor doctor del Màster i un professor doctor extern al Màster.
  • El tutor (o tutors) supervisa el desenvolupament del TFM i n’elabora un breu informe al final.
  • La Comissió coordinadora del Màster assignarà un tutor a cada alumne després de conèixer  els interessos de l’alumne i d’acord amb la línia de recerca a què s’adscrigui. Per tal de facilitar la tria dels alumnes, el professorat del Màster elaborarà un menú de propostes o línies temàtiques de recerca.

Formada per tres membres; hi haurà una comissió per a cada especialitat:

  • Coordinador del Màster.
  • Un professor doctor docent del Màster.
  • Un professor doctor extern pertanyent a algun dels departaments implicats en el Màster.

Exposició i defensa pública del TFM per part de l’estudiant (20 minuts) i debat posterior amb la Comissió.

La nota final serà el resultat d’una ponderació de la nota del TFM (nota més important), l’exposició i l’informe del tutor.

Data de lliurament dels TFM: primera quinzena de juny (1a convocatòria) o primera quinzena de setembre (2a convocatòria). La defensa tindrà lloc, aproximadament, dins les tres setmanes següents.

Comparteix-ho: