Pràctiques del Màster en Estudis d'Història de l'Art

L'alumnat ha de realitzar una estada en pràctiques en una institució, empresa o museu, prenent contacte amb la realitat quotidiana i coneixent les seves necessitats i treball diari. Aquesta formació externa és valorada tant per la seva funció sintètica en la formació de l'estudiant -confrontant els coneixements amb la pràctica professional- com per la seva formació didàctica en desenvolupar una consciència pragmàtica relacionada amb un nivell professional en les institucions.

 

Professora: Rosa Maria Creixell Cabeza

La matèria Pràctiques Externes consisteix en la realització d'una estada de pràctiques professionals en una institució o empresa que desenvolupi programes o actuacions relacionades amb les temàtiques pròpies del màster. L’objectiu és potenciar al màxim l'experiència pràctica a nivell d'expert. Hi ha la possibilitat de sol·licitar un Erasmus + per realitzar les pràctiques a l'estranger.

Val a dir que el Màster Oficial Estudis avançats en Història de l'Art no té establert cap conveni permanent. El nostre funcionament està vinculat a l'interès de l'alumne i cada conveni s'obre i tanca amb la seva pròpia experiència. És a dir, que l'alumne proposa i nosaltres gestionem. De totes les pràctiques s'han de presentar els corresponents informes acadèmics que acreditin l'aprenentatge de l'alumne i la seva integració en l'entitat que l’acull.

És imprescindible efectuar la corresponent tutoria al despatx de la Coordinadora Acadèmica, Rosa Maria Creixell Cabeza, tan bon punt els estudiants hagin formalitzat la matrícula. Tot i que les pràctiques es poden dur a terme al llarg de tot el curs, és a dir, durant el primer o el segon semestre, s’han de concretar el més aviat possible.

Avaluació de l’assignatura:

  • Valoració tutor extern – 40%
  • Presentació a l’aula amb PowerPoint + debat – 20%
  • Informe acadèmic presentat per l’estudiant – 40%

Així mateix, es tindran en compte l’assistència dels estudiants a les presentacions a l’aula i la participació als debats que es puguin generar.

Esquema a seguir per la presentació a l’aula i a l’informe acadèmic:

  • Motivació en escollir el tipus de pràctica
  • Presentació de l’entitat d’acollida
  • Tasques desenvolupades
  • Valoració personal