Pràctiques del Màster en Música com a Art interdisiplinària

L’alumnat que es matriculi en aquesta assignatura ha de realitzar unes pràctiques d'acord amb la disponibilitat de les entitats que acullen alumnat, els interessos del propi alumnat i les exigències del màster. Es tracta de desenvolupar tasques de caràcter pràctic en empreses i/o institucions relacionades amb el món de la música en diversos àmbits.

Les pràctiques són una eina per a desenvolupar coneixements adquirits a l’aula i una via per a familiaritzar l’alumne amb el món professional, però això no suposa necessàriament que l’estudiant acabi inserit automàticament en el món laboral. Són una peça més de l’etapa formativa.

L’estudiant, prèvia entrevista amb el coordinador de les Pràctiques, contactarà amb les empreses i/o institucions més escaients al seu perfil amb les quals es tingui conveni vigent, en funció dels requisits que la institució i/o empresa hagi establert. L’estudiant, podrà també proposar empreses i/o institucions amb les quals hagin contactat, per poder realitzar les Pràctiques.

El coordinador de Pràctiques valorarà la viabilitat de la proposta i, si s’escau, donarà el vist i plau per a l’elaboració del pla formatiu dins el conveni que la Universitat de Barcelona tingui establert amb la institució i/o empresa, o bé iniciarà el protocol per redactar i signar un nou conveni.

El Màster té convenis de Pràctiques amb diverses empreses i institucions:

  • Auditori de Barcelona (arxiu de partitures de l’OBC i la BMB)
  • Biblioteca de l'Escola Superior de Música de Catalunya
  • Editorial Boileau
  • Museu de la Música de Barcelona
  • Revista Mondosonoro
  • Revista Enderrock
  • Gràcia Territori Sonor (Festival LEM)
  • Festival Mixtur
  • Orquestra Simfònica del Vallès
  • Xamfrà. Centre de Música i Escena del Raval.

 

Aquest llistat és variable de curs en curs, car les necessitats de les diferents empreses i/o institucions són també variables, així com els perfils de l’alumnat matriculat. Des de la creació del màster s’havien fet convenis també amb la Biblioteca de Catalunya, Catalunya Música/ICAT FM, el CCCB, el Palau de la Música, el MACBA i la Revista Musical Catalana entre d’altres, que poden ser reactivats si hi ha acord entre les parts.

Cal tenir en compte que per les característiques i la tasca que realitzen, les empreses i/o institucions poden demanar requisits específics a l’alumnat que han d’acollir, així com determinades habilitats i competències prèvies, com per exemple el coneixement de la llengua catalana i castellana, parlada i escrita, o bé un determinat coneixement de la vida i el context musical del territori.

En acabar les pràctiques, s’haurà de presentar un dossier de pràctiques que serà avaluat per un tribunal a finals de juny o a principis de juliol.

L’alumnat que ho desitgi també poden realitzar pràctiques extra curriculars, no subjectes al seu currículum i per tant, no avaluables, i que es regeixen per condicions específiques.

La normativa completa de Pràctiques es pot consultar en el següent enllaç: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/practiques-externes1