Comissió d'Igualtat

Arran de la constitució de la Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona el març de 2007, es va endegar un procés d’anàlisi que tenia l’objectiu de determinar quin era el punt de partida de la Universitat quant a la situació de les dones pel que fa a la igualtat d’oportunitats.

La Universitat de Barcelona s’ha compromès a eliminar i corregir les situacions que obstaculitzen la construcció d’una Universitat lliure de desigualtats entre dones i homes, on sigui visible la riquesa de la diferència. És, doncs, objectiu de la Universitat de Barcelona crear espais de relació i d’actuació que impliquin a totes les dones i a tots els homes que formen la comunitat universitària.

L’eina que ha de permetre impulsar les mesures necessàries per pal·liar les desigualtats és el III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, aprovat en Consell de Govern el 7 d’octubre de 2020. Un dels eixos que han guiat l’acció de govern en temes d’igualtat ha estat l'establiment d'una política de prevenció i erradicació de les violències masclistes i les actituds masclistes. En aquest sentit, el Consell de Govern de 15 de maig de 2019 va aprovar l’actualització del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

Per tal d’aplicar de forma transversal les mesures que es contemplen l Pla d'Igualtat, els diferents centres de la UB s’han dotat d’una Comissió d’Igualtat, que té la missió de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora de les accions contemplades en el Pla, i d’impulsar i posar en pràctica accions concretes que s’adeqüin a les seves particularitats. La creació de la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals com a òrgan delegat de la Junta va ser aprovada en Junta de Facultat el 7 de juliol de 2011.

La Comissió ha estat concebuda com un lloc de trobada obert a tota la comunitat universitària que ha de permetre, entre altres aspectes:

- Reflexionar al voltant de la presència femenina en l’àmbit de la informació, la documentació i la comunicació audiovisual,

- Donar visibilitat al treball i a les activitats sobre temes de gènere i dones que duen a terme els grups de recerca de la nostra Facultat,

- Impulsar i compartir recerques i reflexions al voltant dels estudis de gènere i de les dones a la Facultat,

- Analitzar i debatre el paper que en el moment actual —ja ben entrat el segle XXI— pot tenir una Facultat, hereva d’una escola de dones.

Composició de la Comissió d'Igualtat

  • Personal docent i investigador: Maria José Masanet (presidenta), Juanjo Boté (secretari), Sergio Villanueva, Mari Vállez, Gema Santos, Maddalena Fedele, Ana Martínez Majalizo

 

  • Personal d’administració i serveis: Roser Castellano

 

  • Alumnat: Sade Martínez Rodas (GIDD) i Yessica Macià (Doctorat)

 

Comparteix-ho: