Telefonia mòbil

La Universitat de Barcelona obté els seus serveis de telefonia mòbil a través de la licitació que el CSUC ha adjudicat a la UTE T. De España-T. Móviles.

D'acord amb les directrius fixades per la instrucció conjunta del Vicerector de Transformació Digital i del Gerent de la Universitat de Barcelona, amb data 28 de febrer de 2020:

Per a la compra de l’equipament de telefonia mòbil s’hauran de seguir les següents instruccions:

► Cal demanar autorització a Gerència.

► Realitzar comanda al SAP i adjuntar l’autorització signada pel Gerent al document comptable (AD).

 

Es podrà adquirir qualsevol tipus de terminal de telefonia mòbil. Dit això, aconsellem mòbils Android.

La Universitat facilita una línia telefònica mòbil oberta durant les 24 hores i de connexió a Internet a:

  • L'equip rectoral
  • Els degans i deganes
  • Els administradors i administradores de centre
  • Els directors i directores d’agències.

 

Els equips deganals (excepte els degans) i els directors i directores de departament podran disposar d’un mòbil obert des de les 8 fins a les 19 hores. Fora d’aquest horari, només tindran connexió amb telèfons mòbils corporatius i extensions Ibercom.

IMPORTANT: L’alta d’una línia mòbil corporativa UB ha de ser mínim d’1 any (12 mesos de facturació). En cas de demanar la baixa amb anterioritat es facturarà la totalitat de la quota mensual fins arribar als 12 mesos des de la data d’alta.

Cal fer-ne una sol·licitud.

La licitació del CSUC no preveu el subministrament d’equips mòbils. Tanmateix la UB pot proporcionar, sota petició, un terminal  de característiques mitjanes amb 2 anys de garantia.

El preu de compra de l’equip es veurà incrementat en 60€ +IVA en concepte de gestió de la garantia.

Cal que facis la sol·licitud corresponent.

Si disposes d'una línia corporativa, pots fer la petició d’una línia particular associada a la línia d’empresa.

 

Hi ha 2 categories:

Categoria
Funció
CAT 2

Línia restringida a telefonar només línies fixes corporatives i/o mòbils UB

CAT 3

Línia amb capacitat de trucada fins a nacional en horari laboral (8:00 a 19:00 hores), fora d’aquestes hores, restricció CAT2 

 La categoria ha de ser demanada en el moment de sol·licitar la línia i, en cas que no s’especifiqui, la configuració de defecte serà CAT2.

Qualsevol petició posterior de modificació de categoria haurà d’estar avalada per Gerència.

Quan es facilita una línia mòbil corporativa UB no té activades les dades: accés a  Internet, al correu ...,si cal disposar de dades, cal sol·licitar aquest servei i autorització de Gerència i enviar un correu a Coordinació de sistemes telefònics.

VEU:

Primer de tot, confirmar que es poden fer i rebre trucades en roaming, contacta amb Coordinació de sistemes telefònics.

 

DADES (correu, internet ...):

Envia un correu a Coordinació de sistemes telefònics per verificar si la línia mòbil corporativa UB té accés a dades en roaming.

  • Si la línia mòbil corporativa UB té accés a dades en roaming no cal activar cap abonament o tarifa de dades per a països en la zona roaming 1 (UE). Serveix el mateix abonament de dades que es fa servir per a l’Estat Espanyol (no inclou ni Andorra ni Suïssa). Un cop consumit l’abonament contractat, baixa la velocitat sense facturació per consum addicional. Per a consultes sobre països inclosos dins de la zona roaming 1 (UE) envia un correu a Coordinació de sistemes telefònics.
  • Per a les connexions de dades en roaming fora de la zona roaming 1 (UE), és molt aconsellable activar un abonament de dades o tarifa diària per a roaming mundial. Pots consultar els preus i països amb acords enviant un correu a Coordinació de sistemes telefònics.

 

IMPORTANT:

  • Accedir a les dades en roaming mundial (inclosos Andorra i Suïssa) sense cap mena d’abonament activat pot provocar despeses desmesurades en la facturació.
  • Des de la data de contractació d’un abonament o tarifa diària en dades (tant en roaming zona 1 UE com en roaming mundial) fins que queda totalment activat per Movistar ha de passar un mínim de 24 hores, és per aquest motiu que l’usuari/ària de la línia mòbil corporativa UB ens ho ha de demanar amb suficient antelació a Coordinació de sistemes telefònics.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: