Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Ciències Biomèdiques

Treball final de grau

TFG

El Treball de Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau. Al grau de Ciències Biomèdiques, el Treball de Fi de Grau i el Pràcticum es complementen en l’adquisició de les competències que queden definides en els respectius plans docents i es gestionen de manera coordinada amb la Facultat de Biologia.

El Pràcticum és una matèria amb dues assignatures, Pràcticum I i Pràcticum II (PI i PII), cadascuna de 6 crèdits ECTS. Cada assignatura suposa una càrrega de treball per l’alumne de 150 hores.

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura de 12 crèdits ECTS. El TFG suposa una càrrega de treball per l’alumne de 300 hores, de les quals considerem que unes 100 hores es dedicaran a la redacció del treball i preparació de la presentació.

Requeriments per a la matrícula de PI i PII i TFG

Per a la matrícula de PI i PII caldrà que l’alumne:

- Tingui tot primer curs aprovat.

- No tingui més d’una assignatura suspesa de segon curs

- Hagi superat un nombre igual o superior a 150 crèdits a la titulació.

Cadascun dels pràcticum (PI o PII) s'ha de matricular en el semestre acadèmic en el qual finalitzi l'activitat a desenvolupar. Només en el cas dels pràcticums realitzats en el decurs de l'estiu, s'admetrà que es matriculin en el primer semestre acadèmic del curs següent.

Per poder iniciar PI, PII i/o TFG cal tenir gestionat i signat el Conveni de Projecte Formatiu (modalitats 1 i 2) o la mobilitat acceptada (modalitat 3).

A l'inici de cadascun dels pràcticum o del TFG l'alumne/a ha de tenir formalitzada la matrícula d'almenys una assignatura en el mateix semestre acadèmic, de manera que estigui sota la cobertura de l'assegurança escolar. Quan l'alumne matricula el TFG ha de matricular també totes les assignatures que li resten per finalitzar el grau.

Per a la matrícula de TFG caldrà que l’alumne hagi superat un nombre igual o superior a 210 crèdits a la titulació i tingui superades totes les assignatures que figuren com requeriments en el seu grau (en funció de l'itinerari o menció). En cas excepcional, si l'alumne ha superat entre 198 i 210 crèdits, podrà fer efectiva la matrícula només amb el vist i plau del Cap d'estudis, que emetrà una autorització.

El TFG s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un professor director del TFG. El director del TFG ajudarà a l'estudiant definint els aspectes a considerar, proporcionant-li les eines experimentals i bibliogràfiques necessàries per al desenvolupament del treball, i vigilant que el treball programat avanci adequadament durant el període docent. És també responsabilitat del director vetllar per que l'estructura de la memòria s'adeqüi a la normativa.

Quan l’estudiant hagi de desenvolupar tot el TFG o una part significativa d’aquest en institucions i organismes diferents de la UB, a més del professor director ha de tenir un tutor de la institució perquè li presti col.laboració en la definició del contingut del TFG i en el seu desenvolupament.

Els Pràcticums i TFG estan estructurats en cinc modalitats diferents que dependrà si estan lligats a un grup de recerca intern o extern a la UB, lligat a una entitat o empresa externa o lligat a una estada en un centre estranger (Erasmus o similar).

MODALITAT 1: Realització de PI, PII i TFG en una empresa, institució o organització externa a la UB.

MODALITAT 2: Realització de PI, PII i TFG dins d’un grup de recerca intern a la Facultat de Biologia o bé –amb el vist i plau dels coordinadors, cap d’estudis i/o vicedegà de docència- en un grup de recerca d’una altra facultat de la Universitat Barcelona.

MODALITAT 3: Realització de PI, PII i TFG en el decurs d’un programa de mobilitat Erasmus, o d’altres programes de mobilitat internacionals.

MODALITAT 4: Es programaran els PI, PII i TFG a petició del Consell d’Estudis.

MODALITAT 5: Realització d’una part del conjunt format per el PI, PII y TFG fora de la facultat i l’altra en la facultat.

L'avaluació del TFG serà la presentació del treball davant d’un tribunal amb exposició i defensa del projecte per part de l’alumne. S’elaborarà un seguit de criteris d’avaluació per tal d’evitar una disparitat massa elevada entre tribunals.

Els tribunals seran anomenats pel Cap d’Estudis amb l’ajuda del coordinador de TFC i  constituïts per tres professors pertanyents a la plantilla de professors del grau de Ciències Biomèdiques i altres graus afins de la facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Biologia.

La memòria ha de seguir la normativa de TFG que es farà pública en començar el curs.

Cada membre del tribunal emetrà una nota sobre el contingut de la memòria i la seva ’exposició i defensa. La nota del tribunal serà la mitjana aritmètica de les notes dels tres membres del tribunal i representarà el 80% de la nota final. El tutor del TFG emetrà un informe i una nota que serà el 20 % de la nota final

El temps màxim de presentació del treball serà de 15’. El president del tribunal garantirà que el temps màxim entre presentació i preguntes no superi els 25’.

L’organització general dels pràcticums i treball final de grau queda reflectida en el document Organització de PI, PII i TFG i a la pàgina web de Pràcticums i TFG on es pot trobar tota la informació sobre el TFG i el Pràcticum.

 

 

Comparteix-ho: