Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Ciències Biomèdiques

Avaluació

  • Avaluació continuada

Com a norma general, l’avaluació a la Universitat de Barcelona  és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

La metodologia i criteris d’avaluació s’especifiquen en els corresponents plans docent de cada assignatura.

  • Avaluació única

L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant que no pugui complir els requisits d’una avaluació continuada, i que en exercir‐lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Perquè un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats. Un cop emplenat l’imprès de sol·licitud, s’entrega signat i per duplicat al professor o professora responsable de l’assignatura, qui retornarà una de les còpies signada a l’estudiant sol·licitant.

L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura. El pla docent de cada assignatura inclou el sistema i els criteris d’avaluació única. En el cas que el pla docent ho prevegi i expliciti, pot exigir‐se com a requisit l’assistència a determinades activitats presencials.

Els terminis per presentar la sol·licitud d’avaluació única son:

1.- Assignatures del primer semestre: 15 d’octubre

2.- Assignatures del segon semestre: 15 de març

Imprès de sol·licitud d’Avaluació Única

  • Convocatòria extraordinària de final d’estudis

L’alumnat que al matricular‐ se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. 

  • Normativa general de la UB

Normativa reguladora dels plans docents i l’avaluació

Normes reguladores d'exàmens, avaluació i qualificació

Normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona i criteris d’aplicació

Calendari d'avaluació

Comparteix-ho: