Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Ciències Biomèdiques

Reconeixement de crèdits

Sol·licitud de reconeixement / transferència de crèdits del Grau pels alumnes que ja tenen plaça

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT

 

1. Les sol·licituds de convalidació d'assignatures s’han de presentar en el centre de la Universitat de Barcelona on es desitgi cursar els estudis de grau (el model d’imprès que cal emplenar es pot obtenir en el mateix centre en què s’imparteixen els estudis).

Terminis:

  • Des de 1 d'octubre fins al 30 de novembre

  • Des de l'1 de febrer fins al 30 de març

 

2. Cal portar la documentació següent:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.

  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.

  • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.

  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.

  • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

Els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.

 

3. L’òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de convalidació, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

 

4. La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada.

Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de convalidació.

 

5. Normativa específica

6. Criteris complementaris a les normes per al reconeixement i per a la transferència en els ensenyaments oficials de grau de la UB

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT

ADMISSIÓ AL GRAU DE CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

 

Les persones que vulguin demanar el trasllat al Grau de Ciències Biomèdiques hauran d'adreçar-se a la Facultat de Biologia

 

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

 

 

Les persones que desitgin canviar d'ensenyament per aquesta via hauran de tenir 30 crèdits reconeguts

Els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries de cooperació i de participació en activitats departamentals, fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Aquests crèdits són a càrrec de l’optativitat que preveuen els plans d’estudis.

Els crèdits reconeguts constaran en l’expedient de l’estudiant, però sense nota i sense computar a la nota mitjana de l’expedient.

L’equivalència en les activitats susceptibles de reconeixement en els graus és de 25 hores d’activitat de l’estudiant = 1ECTS.

Les activitats no són avaluades seguint la normativa vigent d’avaluació de la UB, sinó d’acord amb els criteris especificats als programes de les activitats.

Les activitats hauran d’haver‐se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en els cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB.

Per donar compliment al RD 822/2021:
La primera matrícula de reconeixement de crèdits en ensenyaments de grau per la participació en activitats universitàries institucionals serà com a mínim de 6 crèdits. Això vol dir, que l’alumne pot anar realitzant activitats, però no les podrà matricular fins que no arribi als 6 crèdits.

La disposició transitòria segona estableix, però, que els alumnes que fins el curs 2022-23 ja tenen matriculat un nombre inferior a 6 crèdits podran continuar matriculant per fraccions com fins ara fins el màxim de crèdits que contempli el seu pla d’estudis i podran finalitzar el grau amb menys de 6 crèdits reconeguts, si és el cas.

Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic:

  1. Activitats institucionals organitzades per altres universitats.
  2. Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels Consells d'Estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, el Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern i dels consells directius dels col·legis majors: es reconeixeran a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.

  3. Activitats institucionals organitzades pel mateix centre.

- Activitats organitzades pels següents serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB:

 

Procediment :


Sol·licitud de reconeixement de crèdits d'optativitat del Grau de Ciències Biomèdiques

Nota: Cal presentar juntament amb la sol.licitud el document que acrediti l'activitat realitzada  (original). Les resolucions de reconeixement de crèdits no s'enviaran per correu sinó que s'arxivaran a l'expedient acadèmic de l'alumne; per tant, de tant en tant, cal fer l'autoconsulta a l'expedient per  confirmar que  ja estan reconegudes i carregades. Si passat un temps prudencial encara no estan carregades llavors l'alumne ha de passar per la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per solucionar possibles incidències.
Compte! Només es reconeixeran les activitats incloses dintre de l'oferta de reconeixement de crèdits publicada per la Universitat de Barcelona per a cada semestre.

Comparteix-ho: