Canvis de grup

Períodes de presentació de sol·licituds

PRIMER SEMESTRE (període de presentació de sol·licituds)

Per a les assignatures obligatòries matriculades a primer semestre del curs 2022-23, qualsevol curs, es pot fer una petició de canvi mitjançant l'aplicatiu que trobareu al Campus Virtual de Grau el dia 5 de setembre de 2022.

El període per sol·licitar el canvi comença el dilluns, 5 de setembre de 2022 i es tanca el diumenge, 11 de setembre de 2022.

En aquest mateix aplicatiu s'expliquen les condicions i criteris de resolució de les peticions que es facin d'aquesta manera.

 

SEGON SEMESTRE (pendent)

La normativa de canvis de grup va ser aprovada pel consell d'estudis 2/2001 de 29 de març, i modificada pel consell d’estudis 2/2002 d'1 de febrer, 3/2004 de 3 de maig, 1/2007 de 5 de març, 3/2010 de 27 de juliol i 3/2013 de 7 de juny.

Aquells alumnes que necessitin presentar sol·licitud de canvi de grup d’alguna o algunes assignatures, caldrà que segueixin el procediment especificat en els següents apartats:

Per motius laborals:
- Còpia del contracte laboral i certificat original de l'empresa on consti l'horari que realitza el treballador/a, el segell i la signatura del responsable de l'empresa.

 

 En altres casos:

- Aportar documentació justificativa

PRIMER SEMESTRE:

enlightened Amb data 14 de setembre, es publiquen dos documents:

  1. La resolució dels canvis de grup, sol·licitats mitjançant l'aplicatiu del Campus Virtual.
  2. La resolució del grup M1 de Psicofarmacologia.

Els canvis de grup de primer semestre (tardor) acceptats i denegats es publicaran en aquest apartat així com en el Campus Virtual del Grau el dia 16 de setembre 2022. Durant la següent setmana s'aniran actualitzant els canvis acceptats en els expedients i campus virtuals dels estudiants.

Cal tenir en compte el següent:
  1. Els canvis es concedeixen segons la disponibilitat de places al grup demanat i seguint els criteris establerts.
  2. Si s'ha demanat més d'un canvi, en el cas que un d'ells no es concedeixi, es denega la resta, per evitar nous solapaments.
 

Els criteris de resolució són els següents:

A. Condició imprescindible: existència de places en el grup sol·licitat.

B. Criteris de priorització:

- Primer: Horari laboral incompatible per contracte

- Segon: Motius familiars greus, degudament justificats

- Tercer: Altres, degudament justificats

 

SEGON SEMESTRE (pendent)

mail Qualsevol consulta relacionada amb la resolució de canvis de grup que es publiqui en aquesta pàgina o en el campus virtual, es pot adreçar-se a la Cap d'Estudis de Psicologia per correu electrònic a consell_psico@ub.edu.

 

**MOLT IMPORTANT: Els canvis de grup es resoldran un cop s'hagin atès totes i cadascuna de les reclamacions que es presentin a la cap d'estudis.

És convenient que busqueu alternatives a la vostra petició, atès que, com ja sabeu, si no hi ha plaça al grup que heu demanat aquest no s'ha concedit, malgrat es compleixin els altres criteris abans exposats.

-      

Les resolucions de les reclamacions sortiran publicades en aquesta mateixa pàgina web i en el Campus Virtual del Grau.

Comparteix-ho: