Canvis de grup

Períodes de presentació de sol·licituds

enlightened PRIMER SEMESTRE:

Per a les assignatures obligatòries que es matriculin a primer semestre del curs 2021-22, qualsevol curs, es pot fer una petició de canvi mitjançant l'aplicatiu que trobareu al Campus Virtual de Grau. El període per sol·licitar el canvi es tancarà el dia 14 de setembre de 2021. En aquest mateix aplicatiu s'expliquen les condicions i criteris de resolució de les peticions que feu d'aquesta manera.

La normativa de canvis de grup va ser aprovada pel consell d'estudis 2/2001 de 29 de març, i modificada pel consell d’estudis 2/2002 d'1 de febrer, 3/2004 de 3 de maig, 1/2007 de 5 de març, 3/2010 de 27 de juliol i 3/2013 de 7 de juny.

Aquells alumnes que necessitin presentar sol·licitud de canvi de grup d’alguna o algunes assignatures, caldrà que segueixin el procediment especificat en els següents apartats:

Per motius laborals:
- Còpia del contracte laboral i certificat original de l'empresa on consti l'horari que realitza el treballador/a, el segell i la signatura del responsable de l'empresa.

 

 En altres casos:

- Aportar documentació justificativa

enlightenedEls canvis de grup de primer semestre (tardor) acceptats i denegats es publiquen en aquest apartat el divendres, 17 de setembre de 2021. La resolució es pot consultar en aquesta mateixa pàgina així com al Campus Virtual del Grau. Durant la setmana següent s'aniran actualitzant els canvis acceptats en els expedients i campus virtuals dels estudiants.

Cal tenir en compte el següent:
  1. Els canvis es concedeixen segons la disponibilitat de places al grup demanat i seguint els criteris establerts.
  2. Si s'ha demanat més d'un canvi, en el cas que un d'ells no es concedeixi, es denega la resta, per evitar nous solapaments.
 

Els criteris de resolució són els següents:

A. Condició imprescindible: existència de places en el grup sol·licitat.

B. Criteris de priorització:

- Primer: Horari laboral incompatible per contracte

- Segon: Motius familiars greus, degudament justificats

- Tercer: Altres, degudament justificats

L'alumne/a pot presentar una reclamació a la cap d'estudis per correu electrònic a consell_psico@ub.edu

 

**MOLT IMPORTANT: Els canvis de grup es resoldran un cop s'hagin atès totes i cadascuna de les reclamacions que es presentin a la cap d'estudis.

És convenient que busqueu alternatives a la vostra petició, atès que, com ja sabeu, si no hi ha plaça al grup que heu demanat aquest no s'ha concedit, malgrat es compleixin els altres criteris abans exposats.

-      

Les resolucions d' aquestes reclamacions sortiran publicades en aquesta mateixa pàgina web.

Comparteix-ho: