Canvis de grup

Períodes de presentació de sol·licituds

PRIMER PERÍODE:  del 4 al 13 de setembre de 2019

Únicament es poden presentar sol·licituds de canvi de grup d'assignatures que s’imparteixin durant el primer semestre (Tardor).

El Formulari estarà actiu des del dimecres 4 de setembre fins al divendres 13 de setembre a les 15.00 h.

FORMULARI TANCAT

Els documents s'han de lliurar a la Secretaria en paper com a màxim el dilluns, 16 de setembre a les 13.30 h.

 

SEGON PERÍODE: del 8 al 13 de gener de 2020

Únicament es poden presentar sol·licituds de canvi de grup d'assignatures obligatòries que s’imparteixin durant el segon semestre (Primavera).

El formulari s'activarà el dimarts 8 de gener pel matí i estarà obert fins al dilluns,13 de gener de 2020 a les 18.00 h.

FORMULARI TANCAT

Els documents s'han de lliurar a la Secretaria en paper com a màxim el dimarts, 14 de gener a les 18.00 h.

La normativa de canvis de grup va ser aprovada pel consell d'estudis 2/2001 de 29 de març, i modificada pel consell d’estudis 2/2002 d'1 de febrer, 3/2004 de 3 de maig, 1/2007 de 5 de març, 3/2010 de 27 de juliol i 3/2013 de 7 de juny.

Aquells alumnes que necessitin presentar sol·licitud de canvi de grup d’alguna o algunes assignatures, caldrà que segueixin el procediment especificat en els següents apartats:

Per motius laborals:
- Còpia del contracte laboral i certificat original de l'empresa on consti l'horari que realitza el treballador/a, el segell i la signatura del responsable de l'empresa.

 

 En altres casos:

- Aportar documentació justificativa

Els canvis de grup acceptats i denegats es publicaran en aquesta pàgina web, segons s’indica:

 

Primer semestre:  Les resolucions es publicaran el 20 de setembre de 2019

 

Segon semestre: Les resolucions publicaran el 22 de gener de 2020

 

Els criteris de resolució són els següents:

A. Condició imprescindible: existència de places en el grup sol·licitat.

B. Criteris de priorització:

- Primer: Horari laboral incompatible per contracte

- Segon: Motius familiars greus, degudament justificats

- Tercer: Altres, degudament justificats

Si no s'hi està d'acord amb la resolució de canvi de grup, l'alumne/a pot presentar una reclamació personalment a la cap d'estudis (si cal contactar per correu electrònic, enviar-ho a consell_psico@ub.edu), durant els següents dies:

Primer semestre:  25, 26 i 27 de setembre de 2019

Segon semestre:  23, 24 i 27 de gener de 2020

**MOLT IMPORTANT: Els canvis de grup es resoldran un cop s'hagin atès totes i cadascuna de les reclamacions que es presentin a la cap d'estudis. Per tant, no és necessari venir el primer dia a primera hora. Trobareu a la vostra disposició un full perquè anoteu el vostre nom i així respectar l'ordre d'arribada per fer la reclamació.

És convenient que porteu alternatives a la vostra petició, donat que, com ja sabeu, si no hi ha plaça al grup que heu demanat aquest no s'ha concedit, malgrat es compleixin els altres criteris abans exposats.

-      

Les resolucions d' aquestes reclamacions sortiran publicades en aquesta mateixa pàgina web, segons el calendari següent:

- Resolució de les reclamacions per a assignatures de primer semestre: el 2 d'octubre de 2019

- Resolució de les reclamacions per a assignatures de segon semestre: el 31 de gener de 2020

Comparteix-ho: