Canvis de grup

Períodes de presentació de sol·licituds

PRIMER PERÍODE:

Per al curs 2020-21 i ateses les circumstàncies i els horaris, no hi haurà procés de petició ni s'admetran sol·licituds de canvis de grup d'assignatures de primer semestre.

 

SEGON PERÍODE:

enlightened Atenció: al segon semestre del curs 2020-21 tampoc no es faran canvis de grup, ateses les particularitats de la docència derivades a la situació de pandèmia que estem vivint, tal i com es va procedir al primer semestre (15-1-2021)

 

La normativa de canvis de grup va ser aprovada pel consell d'estudis 2/2001 de 29 de març, i modificada pel consell d’estudis 2/2002 d'1 de febrer, 3/2004 de 3 de maig, 1/2007 de 5 de març, 3/2010 de 27 de juliol i 3/2013 de 7 de juny.

Aquells alumnes que necessitin presentar sol·licitud de canvi de grup d’alguna o algunes assignatures, caldrà que segueixin el procediment especificat en els següents apartats:

enlightenedAl curs 2020-21 no hi ha procés de canvis de grup

Per motius laborals:
- Còpia del contracte laboral i certificat original de l'empresa on consti l'horari que realitza el treballador/a, el segell i la signatura del responsable de l'empresa.

 

 En altres casos:

- Aportar documentació justificativa

enlightenedAl curs 2020-21 no hi ha procés de canvis de grup

Els canvis de grup acceptats i denegats es publiquen en aquest apartat.

Cal tenir en compte el següent:
  1. Els canvis es concedeixen segons la disponibilitat de places al grup demanat i seguint els criteris establerts.
  2. Si s'ha demanat més d'un canvi, en el cas que un d'ells no es concedeixi, es denega la resta, per evitar nous solapaments.
 

Els criteris de resolució són els següents:

A. Condició imprescindible: existència de places en el grup sol·licitat.

B. Criteris de priorització:

- Primer: Horari laboral incompatible per contracte

- Segon: Motius familiars greus, degudament justificats

- Tercer: Altres, degudament justificats

enlightenedAl curs 2020-21 no hi ha procés de canvis de grup

Si no s'hi està d'acord amb la resolució de canvi de grup, l'alumne/a pot presentar una reclamació personalment a la cap d'estudis (si cal contactar per correu electrònic, enviar-ho a consell_psico@ub.edu)

 

**MOLT IMPORTANT: Els canvis de grup es resoldran un cop s'hagin atès totes i cadascuna de les reclamacions que es presentin a la cap d'estudis.

És convenient que porteu alternatives a la vostra petició, atès que, com ja sabeu, si no hi ha plaça al grup que heu demanat aquest no s'ha concedit, malgrat es compleixin els altres criteris abans exposats.

-      

enlightenedAl curs 2020-21 no hi ha procés de canvis de grup

Les resolucions d' aquestes reclamacions sortiran publicades en aquesta mateixa pàgina web.

Comparteix-ho: