Taxes

PREUS PÚBLICS CURS 2023-24

Preu dels crèdits, serveis acadèmics i taxes per al curs 2023-24, d'acord amb el Decret 115/2023 de 20 de juny (DOGC-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22/6/2023). Decret de preus

Efectes a partir del 23 de juny de 2023.

 

Consulteu la informació sobre Modalitats de pagament 2023-24 a les pàgines concretes de matrícula de cada període (juliol, setembre...).

 

Despeses de matriculació - Matrícula anual

69,80 €

 

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

27,27 €

 

Crèdit de Grau (total de 240 cr. ECTS en el Grau)

18,46 € (preu-base)

 

Recàrrecs per repetició de crèdits

matriculació per 2a vegada: 28 €

matriculació per 3a vegada: 65

matriculació per 4a vegada o més: 88

 

Recàrrec per segona titulació

Curs 2023-24: NO hi ha cap recàrrec per segona titulació  NOVETAT

 

Reconeixement i convalidació de crèdits

20% del valor del crèdit

Títol de Grau o Llicenciatura amb Suplement Europeu al Títol (SET), o duplicat

218,15 €

 

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75 €

Despeses de matriculació

69,80 €

 

Diploma d'Estudis Avançats (DEA)

78,55 €

 

Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral en Programes de Doctorat

401,12 €

 

Drets per a la lectura de la tesi

156,87 €

 

Títol de Doctor/a amb Suplement Europeu al Títol (SET), o duplicat

218,15 €

 

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75 €

 

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de doctorat (autorització del Rector)

218,15 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (tots els ensenyaments)  

70 € per a tot el curs acadèmic  

 

Assegurança obligatòria (aplicable a totes les matrícules una sola vegada per a tot el curs, a tots/es els/les alumnes menors de 28 anys)

1,12 €

 

Assegurança voluntària

4,80 € 

 

Certificació acadèmica personal

27,27 €

 

Sol·licitud de convalidació/adaptació/reconeixement/transferència

54,54 €

 

Trasllat d'expedient

54,54 €

 

 

Preinscripció i estudi documentació de màsters universitaris

30,21 €

 

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans d'estudis universitaris que han de tenir efectes a l'estranger

30 €

 

Tots els pagaments es podran fer mitjançant la intranet de cada alumne/a amb targeta bancària, o bé amb el codi de barrres del rebut en caixers automàtics de les entitats bancàries col·laboradores (Caixabank, Banco Santander o BBVA).
 

 

Exempcions


Família nombrosa:

  • Títol / Carnet de categoria general: Exempció del 50% de l'import dels crèdits i taxes

  • Títol / Carnet de categoria especial: Exempció total de l'import dels crèdits i taxes

Per poder gaudir del descompte per família nombrosa s'ha de disposar en el moment de la matrícula del títol/carnet vigent  (es fa la comprovació d'ofici amb certificació digital a través de l'Administració Oberta de Catalunya i, si escau, es demanaria documentació física en paper)

 

El carnet de família monoparental no té cap descompte o exempció a la matrícula.

 

Matrícula d'Honor i Premi Extraordinari

  • Els i les estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d'honor en el curs acadèmic immediat anterior poden acollir-se a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

  • Els i les estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat o en cicles formatius de grau superior tenen dret a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L'exercici d'aquest dret no resta subjecte a termini. NOVETAT

 

Persones amb discapacitat (article 12 Decret de Preus)

  • Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, documentalment justificada, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats pel decret.

  • Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels documents següents: Certificat de reconeixement de discapacitat emès per l'organ competent - certificat de discapacitat; Targeta acreditativa de discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família; Resolució de l'INSS on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa; Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

 

Altres exempcions

Víctimes d'actes terroristes i de violència masclista en l'àmbit de la parella. Veure Decret de Preus 

Despeses de matriculació

69,80 €

 

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

27,27 €

 

Tots els Màsters, excepte el professional de Psicologia General Sanitària: preu del crèdit matriculat per 1ª vegada:

. Alumnes Unió Europea (UE) o Residents: 27,67 €

. Alumnes No UE i No Residents: 82 €

 

Màster de Psicologia General Sanitària, preu del crèdit matriculat per 1ª vegada:

. Alumnes Unió Europea (UE) o Residents: 18,46 €

. Alumnes No UE i No Residents: 71 € 

 

Títol de Màster amb Suplement Europeu al Títol (SET), o duplicat

218,15 €

 

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75 €

 

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers de fora de la Unió Europea per a l'accés als estudis de màster (autorització del Rector)

218,15 €

Comparteix-ho: