Taxes

PREUS PÚBLICS CURS 2021-22

Preu dels crédits, serveis acadèmics i taxes per al curs 2021-22, d'acord amb el Decret 300/2021 de 29 de juny (DOGC-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1/7/2021). Decret de preus

Efectes a partir del 2 de juliol de 2021.

PREUS JA ACTUALITZATS

Consulteu la informació sobre  Modalitats de pagament 2021-22 a les pàgines concretes de matrícula de cada període:

PENDENT D'ACTUALITZACIÓ AL WEB DE LA UB

 

Despeses de matriculació - Matrícula anual

69,80 €

 

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

27,27 €

 

Crèdit de Grau (total de 240 cr. ECTS en el Grau)

25,04 € (preu-base)

 

Recàrrecs per repetició de crèdits

matriculació per 2a vegada: 30,93 €

matriculació per 3a vegada: 67

matriculació per 4a vegada o més: 92,78 €

 

Recàrrec per segona titulació

+ 40% del valor del crèdit

 

Reconeixement i convalidació de crèdits

20% del valor del crèdit

Títol de Grau o Llicenciatura amb Suplement Europeu al Títol (SET), o duplicat

218,15 €

 

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75 €

Despeses de matriculació

69,80 €

 

Diploma d'Estudis Avançats (DEA)

78,55 €

 

Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral en Programes de Doctorat

401,12 €

 

Drets per a la lectura de la tesi

156,87 €

 

Títol de Doctor/a amb Suplement Europeu al Títol (SET), o duplicat

218,15 €

 

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75 €

 

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat (autorització del Rector)

218,15 €

Despeses de matriculació

69,80 €

 

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

27,27 €

 

Tots els Màsters (inclòs el professional de Psicologia General Sanitària): preu del crèdit matriculat per 1ª vegada:

. Alumnes Unió Europea (UE) o Residents: 27,67 €

. Alumnes No UE i No Residents: PENDENT CONSELL ECONÒMIC UB PER A 2021-22

 

 

Títol de Màster amb Suplement Europeu al Títol (SET), o duplicat

218,15 €

 

Suplement Europeu al Títol (SET)

32,75 €

 

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat (autorització del Rector)

218,15 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (tots els ensenyaments)  

70 € per a tot el curs acadèmic  PENDENT CONSELL ECONÒMIC UB PER A 2021-22

 

Assegurança obligatòria (aplicable a totes les matrícules una sola vegada per a tot el curs, a tots/es els/les alumnes menors de 28 anys)

1,12 €

 

Assegurança voluntària

5,5 €   PENDENT CONSELL ECONÒMIC UB PER A 2021-22

 

Certificació acadèmica personal

27,27 €

 

Sol·licitud de convalidació/adaptació/reconeixement/transferència

54,54 €

 

Trasllat d'expedient

54,54 €

 

Prova de conjunt per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior

152,66 €

 

Preinscripció i estudi documentació de màsters universitaris

30,21 €

 

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans d'estudis universitaris que han de tenir efectes a l'estranger

30 €

 

Tots els pagaments es podran fer mitjançant la intranet de cada alumne/a amb targeta bancària, o bé amb el codi de barrres del rebut en caixers automàtic de les entitats bancàries col·laboradores (Caixabank, Banco Santander o BBVA).
 

 

Exempcions


Família nombrosa:

  • Títol / Carnet de categoria general: Exempció del 50% de l'import dels crèdits i taxes

  • Títol / Carnet de categoria especial: Exempció total de l'import dels crèdits i taxes

Per poder gaudir del descompte per família nombrosa s'ha de disposar en el moment de la matrícula del títol/carnet vigent  (es fa la comprovació d'ofici amb certificació digital a través de l'Administració Oberta de Catalunya i, si escau, es demanaria documenació física en paper)

 

El carnet de família monoparental no té cap descompte o exempció a la matrícula.

 

Matrícula d'Honor i Premi Extraordinari

  • Els i les estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d'honor en el curs acadèmic immediat anterior poden acollir-se a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

  • Els i les estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat tenen dret a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L'exercici d'aquest dret no resta subjecte a termini.

 

Persones amb discapacitat (article 13 Decret de Preus)

  • Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, documentalment justificada, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats pel decret.

  • Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació d'alguns dels documents següents: Certificat de reconeixement de discapacitat emès per l'organ competent - certificat de discapacitat; Targeta acreditativa de discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família; Resolució de l'INSS on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa; Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei

 

Altres exempcions

Víctimes d'actes terroristes i de violència masclista en l'àmbit de la parella. Veure Decret de Preus 

Comparteix-ho: