Certificacions acadèmiques

Certificacions i documents acadèmics

Autoconsulta notes expedient acadèmic

Podeu consultar les vostres qualificacions a l'espai personal (mónUB).

A partir de l’11 de maig de 2015 s’ha posat en marxa l’emissió de documents acadèmics en format electrònic, segons la notícia de Món UB:

Nou format digital dels documents acadèmics


Entreu a la vostra Intranet dins de Món UB o envieu mail a secretaria_psico@ub.edu facilitant-nos el vostre nom i cognoms i el nº de DNI / Passaport. La Secretaria d’Estudiants i Docència es posarà en contacte amb vosaltres per indicar-vos com aconseguir les dades d’identificació.

Una vegada identificats, aneu a “Sol·licitud de documents acadèmics".

Un cop feta la sol·licitud, (i pagades les taxes, si és el cas) la Secretaria del Centre us comunicarà, al correu electrònic que hagueu indicat, que ja teniu disponible el document al vostre espai personal.

 

MOLT IMPORTANT: Si el certificat es necessita per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, per al PIR, per al certificat d'exempció del CAP** o per a legalitzacions a l’estranger, s'ha de fer constar a l'apartat de Comentaris de la sol·licitud.

** El certificat d'exempció del CAP només s'emetrà quan el títol de Llicenciatura estigui expedit amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009. Si desconeixeu aquesta informació, feu la consulta a Secretaria abans de sol·licitar el document.

 

El document electrònic incorpora la signatura digital de la UB. Amb un lector de fitxers PDF o qualsevol altra eina adient, podreu verificar la seva autenticitat ja que incorpora CSV (Codi Segur de Verificació) que, en imprimir-los en paper, permet que el destinatari pugui validar-ne l'autenticitat connectant-se a la Seu Electrònica de la UB. Per tant, si l'organisme receptor requereix el document en un format físic, l'estudiant també el podrà entregar, essent igualment vàlid.

L'estudiant podrà disposar de múltiples còpies del document (es pot copiar el fitxer o imprimir) i serà vàlid durant els 3 anys següents a l'emissió.

 

EXCEPCIONS DEL LLIURAMENT DE DOCUMENTS EN FORMAT ELECTRÒNIC:

Certificat d’ensenyament de Pla Suárez, certificat per legalitzar a l’estranger, certificat d’estudis de Doctorat, certificats de Màsters i Postgraus propis.

 

PAGAMENT I TAXES DE CADA DOCUMENT

Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya: Taxes

Expedient acadèmic

Què és: És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix: Per fer tràmits interns a la UB, per canviar d’ensenyament dins la UB, per sol·licitar beca, per participar en programes d’intercanvi i mobilitat, per renovar el NIE, per fer la preinscripció universitària (si no s’ha finalitat l’ensenyament)

Quin contingut té:

• Dades d’accés a la universitat.

• Informació sobre les assignatures: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.

• Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.

• Dades del títol, si s’ha demanat.

• Nota mitjana ponderada.

• Validesa del document

 

Preu: Gratuït

 

Termini d’expedició: Màxim 7-10 dies hàbils des de la data de sol·licitud

 

Certificat de matrícula

Què és: És un document que dóna fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.

 

Per a què serveix: Per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.

 

Quin contingut té: Nom de les assignatures, el tipus i els crèdits de cadascuna, l’import total de la matrícula i les dades relatives al pagament.

 

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:

Taxes

 

Termini d’expedició: Màxim 7-10 dies hàbils des de la data de sol·licitud

 

Certificat acadèmic personal

Què és:És un document oficial que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

 

Per a què serveix: Per acreditar el contingut de l’expedient acadèmic.

 

Quin contingut té:

• Dades d’accés a la universitat.

• Informació sobre les assignatures superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.

• Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.

• Nota mitjana ponderada.

• Dades del títol, si s’ha demanat.

 

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:

Taxes

 

Termini d’expedició: Màxim 7-10 dies hàbils des de la data de sol·licitud.

 

  • IMPORTANT: Indiqueu a l’apartat “Comentaris” de la sol·licitud el motiu del document (si és per a l’accés al Màster de Psicologia General Sanitària, pel PIR, per a legalitzacions a l’estranger, etc.)

 

En el cas que el certificat es requereixi per organismes estrangers es mantindrà l'opció d'emissió de documents en suport paper i signatura manuscrita.

Comparteix-ho: