Sol·licitud de títol

Títol de Llicenciatura

Una vegada superats els crèdits necessaris de la Llicenciatura l'alumne/a pot sol·licitar el Títol de Llicenciat/ada

  • La sol·licitud implica l'abonament d'una taxa (vegeu taxes). Aquest pagament es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de les entitats bancàries que figuren a l'imprès de pagament que s'ha de recollir a la Secretaria. Una vegada realitzat aquest tràmit la Secretaria expedirà el resguard/certificat de pagament dels drets d'expedició del Títol

  • La sol·licitud del Títol ha de ser efectuada per la persona interessada, o per una altra amb autorització signada

  • Documentació a adjuntar:

  1. Original i dues fotocòpies del DNI (Passaport per a estrangers/es)

  2. En el cas de tenir exempció per la condició de família nombrosa, o col·lectiu d'especial protecció s'ha de presentar original i fotocòpia del document acreditatiu en el moment de fer la sol·licitud.

Sol·licitud de títol de Grau per Internet

La Universitat de Barcelona comunica per correu electrònic als/a les alumnes de Grau la finalització dels seus estudis. A partir d'aquest moment, els/les alumnes podran demanar el títol de Grau de Psicologia aquí.

 

Pagament

Per tal d'obtenir el títol, cal abonar-ne els drets d'expedició.

L'aplicació permet abonar el títol amb targeta de dèbit o crèdit.

També és possible pagar amb rebut. En aquest darrer cas, es podrà imprimir el document de pagament i fer el pagament amb codi de barres a les entitats bancàries col·laboradores. El nostre sistema informàtic s'actualitza una setmana després de l'abonament. Tot i que estigui pagat, durant uns dies apareix el missatge  de "no pagat".

 

Resguard del Títol
Una vegada feta la sol·licitud i el pagament i un cop validat el procés per Secretaria, els/les alumnes podran obtenir el Resguard Certificat del pagament dels drets d'Expedició del Títol i del Suplement Europeu al Títol pel mateix aplicatiu del web, on rebran document en pdf amb signatura electrònica i codis segurs de verificació.

 

Sol·licitud de títol de Grau personalment a Secretaria

Cas de no poder fer la petició via web, es podrà fer personalment a Secretaria. Caldrà aportar:

* 2 fotocòpies del DNI / Passaport (vigent)

* carnet de família nombrosa o justificants vigents d'altres bonificacions (si escau)

El pagament es fa a la Secretaria mateix amb targeta bancària o bé es lliura rebut per fer el pagament a banc/caixa.

En el mateix moment s'expedeix el Resguard del Títol.

 

En tots els casos de petició (via web o personalment), el títol estarà disponible en 12 mesos aproximadament des del moment del pagament, i un cop arribat a secretaria es notificarà per carta als/a les interessats/ades per tal que puguin passar per Secretaria a recollir-lo personalment. Per a la recollida, s'haurà d'acreditar la identitat amb el DNI / Passaport original i vigent.

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL:   DOCUMENTO

 

 

Sol·licitud del títol de Màster per internet

 

Un cop l’expedient està complet amb totes le notes, l’alumne/a pot demanar el títol per la web, a l’accés d’intranet de Món UB: https://www.ub.edu/portals/monUB/

 

 

Pagament

 

Per tal d'obtenir el títol, cal abonar-ne els drets d’expedició:

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/taxes

 

L'aplicació permet abonar el títol amb targeta de dèbit o crèdit.

 

També és possible pagar amb rebut. En aquest darrer cas, es podrà imprimir el document de pagament i fer-lo amb codi de barres a les entitats bancàries col·laboradores. El nostre sistema informàtic s’actualitza una setmana després de l'abonament; tot i que estigui pagat, durant uns dies apareix el missatge  de "no pagat" o “pendent”.

 

 

Resguard del Títol

 

Una vegada feta la sol·licitud i el pagament estigui validat pel sistema, podrà obtenir-se el Resguard Certificat del pagament dels drets d'Expedició del Títol i del Suplement Europeu al Títol pel mateix aplicatiu del web, per on es rebrà document en pdf amb signatura electrònica i codis segurs de verificació.

 

 

Sol·licitud del títol de Màster personalment a Secretaria

 

Cas de no fer-se la petició via web, podrà realitzar-se personalment a Secretaria. La sol·licitud del Títol pot ser efectuada per la persona interessada o per una altra amb autorització signada.

 

Caldrà aportar:

* 2 fotocòpies del DNI / Passaport (vigent)

* carnet de família nombrosa o justificants vigents d'altres bonificacions (si escau)

 

El pagament es fa a la Secretaria mateix amb targeta bancària, o bé es lliura rebut per fer el pagament al banc/caixa.

 

En el mateix moment s’expedeix i lliura el Resguard del Títol en paper.

 

 

En tots els casos de petició (via web o personalment), el títol estarà disponible en 8-12 mesos aproximadament des del moment del pagament, i un cop arribat a Secretaria el títol editat i imprès es notificarà per carta als/a les interessats/ades per tal que passin per Secretaria a recollir-lo personalment. Per al lliurament, s'haurà d'acreditar la identitat amb el DNI / Passaport original i vigent.

 

També és possible, si la persona interessada no pot venir, fer-lo mitjançant Poder Notarial concedit a una altra persona a tal efecte.

 

I una altra possibilitat és fer la petició per tal de que el títol sigui lliurat mitjançant la Delegació de Govern en cada província (en el cas d’Espanya) o del consolat/ambaixada d’Espanya en el país estranger corresponent.

Una vegada aprovada la tesi doctoral, l'alumne/a pot demanar a la Secretaria de la Facultat el Títol de Doctor/a.

  • Aquesta sol·licitud implica l'abonament d'una taxa (vegeu taxes). Aquest pagament es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de les entitats bancàries que figuren a l'imprès de pagament que s'ha de recollir a la Secretaria. Una vegada realitzat aquest tràmit la Secretaria expedirà el resguard/certificat de pagament dels drets d'expedició del Títol

  • La sol·licitud del Títol ha de ser efectuada per la persona interessada, o per una altra amb autorització signada

  • Documentació a adjuntar:

  • Original i dues fotocòpies del DNI (passaport per a estrangers/es)

  • En el cas de tenir exempció per la condició de família nombrosa o col·lectiu d'especial protecció s'ha de presentar original i fotocòpia del document acreditatiu en el moment de fer la sol·licitud

Les persones que obtinguin un títol oficial poden sol·licitar el suplement europeu del títol (SET), sempre que el seu ensenyament estigués en vigor en data 12 de setembre de 2003 o en data posterior.

El SET és un document que afegeix informació al títol oficial, mitjançant una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut, amb l’objectiu d’incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior.

Comparteix-ho: