Nova edició de ‘La UB en xifres’ amb el més destacat del curs 2021-2022

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs 2021-2022. Enguany, el document presenta un disseny nou que mostra de manera entenedora i atractiva les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com l’evolució d’algunes variables al llarg dels darrers cursos.

En el document s’apunta l’extensa oferta formativa de la Universitat de Barcelona, amb 73 graus, 16 itineraris d’estudis simultanis, 173 màsters universitaris i 46 programes de doctorat. En total, més de 60.000 estudiants: 41.540 de grau, 5.318 de màster universitari i 10.1891 de postgrau, més 5.007 investigadors en formació. Destaca que, segons l’estudi d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en finalitzar els estudis a la UB el 87,3 % dels graduats troben feina abans d’un any, xifra que arriba al 90,2 % en el cas dels titulats de màster.

En l’apartat de recerca, La UB en xifres inclou, com a novetat, el tractament gràfic de l’evolució —al llarg dels darrers cinc anys— de les publicacions científiques d’investigadors de la UB en revistes indexades. Així, permet observar que s’ha passat de 5.714 publicacions el 2017 a 7.876 el 2021. Altres dades destacables són els 1.029 projectes de recerca actius, així com els fons captats per a recerca i transferència: 192 milions d’euros l’any 2021. Igualment, s’assenyala que l’any passat la UB, mitjançant la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) —la seva oficina de transferència de tecnologia i coneixement—, va gestionar projectes de transferència per valor de 24,31 milions d’euros.

Un altre apartat fa referència al personal, i mostra que el curs passat els membres del PDI eren 6.119 (48,3 % de dones) i, els del PAS, 2.461 (63,1 % de dones). També es ressalta que un total de 218 investigadores de la UB figuren entre les 5.000 investigadores més destacades de l’Estat, segons el rànquing del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Quant al capítol econòmic, hi figuren els 444 milions d’euros del pressupost desglossat per capítols. Pel que fa als serveis, s’hi pot llegir que les biblioteques del CRAI tenen un fons de monografies i revistes en paper que puja a 1.804.108 exemplars. I també és destacable la xifra de beneficiaris directes de les accions de la Fundació Solidaritat UB (7.822) i de socis d’Alumni UB (7.337).

La UB en xifres és un document de referència tant per als òrgans de govern com per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Així mateix, és una carta de presentació de la Universitat davant d’altres institucions, tant nacionals com estrangeres, i del conjunt de la societat. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, enguany se n’han editat 1.130 exemplars en català, 830 en castellà i 1.330 en anglès, i les tres versions són consultables en línia.

Leave a Reply

X