Principis

Responsabilitats dels Serveis Lingüístics

Mantenir la confidencialitat i el secret professional

El personal corrector i traductor respon de la confidencialitat i del secret professional pel que fa al contingut dels textos tramesos als Serveis Lingüístics. Si al formulari de sol·licitud l’usuari indica que vol confidencialitat màxima, els Serveis Lingüístics es comprometen a no utilitzar el text per a la fabricació de memòries de traducció, corpus de consulta interna, etc.

Assegurar la qualitat lingüística dels textos treballats

Els Serveis Lingüístics tenen cura de la qualitat lingüística final dels textos corregits o traduïts. Es té en compte la fidelitat al text original, el respecte per l’estil i pel registre de l’autor, la precisió en l’aplicació de la gramàtica, el rigor terminològic i la correcció ortogràfica.

Establir l’ordre de prioritats de les feines

Pel que fa a l’ordre de prioritats dels encàrrecs, els Serveis Lingüístics fixen la gradació següent (de més prioritari a menys prioritari): textos institucionals, textos d’ús extern amb molta difusió (com ara pàgines web, articles per a revistes, manuals, etc.), textos que tenen com a destinataris un col·lectiu ampli (com ara l’alumnat d’una assignatura, els membres del PAS, etc.), textos d’ús intern de la Universitat (per a qualsevol col·lectiu) i altres textos.

Arxivar una còpia de la feina lliurada

Els Serveis Lingüístics es comprometen a guardar, durant un període de temps determinat, una còpia dels documents corregits o traduïts com a referència. Si com a usuaris afegiu o modifiqueu algun aspecte del document corregit o traduït, notifiqueu-ho. D’aquesta manera, els afegits o les modificacions es poden recollir en la còpia corresponent.

Responsabilitats dels usuaris

Assegurar uns mínims de qualitat del text original

El text original ha d’estar escrit tan acuradament com sigui possible. D’aquesta manera, se’n facilita la interpretació i la feina es pot fer més ràpidament. Per això, és necessari, com a mínim, que sempre s’hagi utilitzat un verificador ortogràfic. D’altra banda, en qualsevol moment, els Serveis Lingüístics us poden demanar algun aclariment sobre el vostre document.

Preveure temporalment els encàrrecs

La correcció i la traducció formen part del procés de preparació d’un document. Per tant, és primordial preveure que es necessita temps per dur a terme aquestes feines. En conseqüència, és recomanable que us poseu en contacte amb els Serveis Lingüístics per planificar el període de correcció o traducció, sobretot si el document és llarg, urgent, important, inesperat o molt especialitzat.

Transmetre el màxim d’informació sobre el text

En lliurar una feina cal que feu saber de quina mena de document es tracta, a quins usuaris va destinat, de quina manera sortirà publicat, etc. Així es pot assegurar un procés més adequat i qualitativament millor.

Tenir cura del text final

El text final és responsabilitat vostra. Com a usuaris, sou responsables dels canvis que feu després que els Serveis Lingüístics us hagin tramès el text corregit o traduït. Per tant, els Serveis Lingüístics no es responsabilitzen dels textos que hàgiu retocat després que se us hagin retornat. En el cas concret dels articles per a revistes, si el text no us és acceptat i es comprova que l’heu retocat després de la revisió o la traducció dels Serveis Lingüístics, aleshores es considerarà com un text nou, els Serveis no se’n faran responsables i, si cal tornar-lo a revisar, es tornarà a facturar com un encàrrec diferent.