en directe

Privadesa i termes

Informació general d’aquest lloc web

1. Segons la legislació universitària, la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) duu a terme el servei públic d’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. Com a eina de suport, per accedir al seu lloc web, la UB disposa dels noms de domini ub.edu i ub.es, dels quals n'és titular. L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.

2. La informació continguda al lloc web de la UB té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. La UB treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes administratius que han de ser publicats en diaris, butlletins oficials o el sistema que la mateixa Universitat determini.

3. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la UB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

4. La UB es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

5. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, la UB les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de la UB. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

6. La UB té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web (com ara en el cas de les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.

7. La UB facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

8. La UB permet rebre a través d’RSS les notícies publicades al seu lloc web.

9. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la UB se substancia davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

 

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha de tenir en compte que el lloc web de la UB no és una font accessible al públic de les que preveu aquesta normativa. 

a) Dades recollides mitjançant formularis

1. Al lloc web de la UB hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.

2. Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que s’indica en cada clàusula.

3. En qualsevol cas, la UB només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

4. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. La UB no assumeix cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.

b) Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la UB només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

c) Galetes (cookies)

 Les galetes o cookies són petits fitxers de text creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits. La UB fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluida i individualitzada.

 

Accessibilitat

La Universitat de Barcelona, en el compromís d’assolir l’eliminació total de les barreres visuals i funcionals del lloc web, satisfà el nivell mitjà (AA) dels criteris d’accessibilitat establerts pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium). Cal tenir present que aquest lloc web és dinàmic i, en conseqüència, és pràcticament impossible comprovar totes i cadascuna de les pàgines web que es poden consultar en un moment determinat. En aquest sentit, si trobeu algun problema en relació amb l’accessibilitat per navegar en alguna d’aquestes pàgines web, us demanem que ens ho comuniqueu mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça entorns.web@ub.edu.

Respecte al disseny visual, aquest lloc web fa servir fulls d’estil per al format visual de la informació i només s’han utilitzat mides de lletra relatives, compatibles amb les opcions personals de mida de text dels navegadors. Això no obstant, si el navegador que feu servir no permet l’ús de fulls d’estil, és possible navegar per les pàgines web sense cap tipus de problema de visualització seleccionant l’opció de navegació sense estil de pàgina.

 

Ús de serveis externs

El web d'UBTV utilitza recursos i APIs proporcionats per tercers com és la connexió amb l'API de Youtube, Google i de NPAW. A continuació es mostren els enllaços a les seves polítiques de privadesa i termes i condicions: