Accions docents per a millorar el nivell del registre acadèmic escrit en llengua espanyola, dels estudiants de Filologia

Per tal d'assolir els objectius plantejats per a aquesta acció d'innovació docent, es proposa treballar els contigunts nuclears de l’assignatura de Gramàtica Normativa de la Lllengua Espanyola mitjantçant l’aula inversa (flipped classroom) i el seminari col·lectiu. A continuación, es mostra una taula on s’estableixen els cinc temes que es treballaran tant de forma autónoma com dins de l’aula al llarg del curs, i com es treballaran.

Tema

Estratègia

Metodologia

Execució

Data prevista

 

 

 

 

 

Puntuació

Flipped classroom

Proporcionar fonts primàries, llegir-les i completar un test d’autoavaluació

Treball individual / autònom

26/09/2019 al 01/10/2019

Seminari

Crear exercicis pràctics per a consolidar els continguts teòrics

Treball col·lectiu i col·laboratiu a l’aula

03/10/2019

Heteroavaluació

Resolució i discussió dels exercicis pràctics del seminari anterior

Treball en petit grup

10/10/2019

 

Tema

Estratègia

Metodologia

Execució

Data prevista

 

 

 

 

 

Accentuació

Flipped classroom

Proporcionar fonts primàries, llegir-les i completar un test d’autoavaluació

Treball individual / autònom

11/10/2019 al 15/10/2019

Seminari

Crear exercicis pràctics per a consolidar els continguts teòrics

Treball col·lectiu i col·laboratiu a l’aula

17/10/2019

Heteroavaluació

Resolució i discussió dels exercicis pràctics del seminari anterior

Treball en petit grup

24/10/2019

 

Tema

Estratègia

Metodologia

Execució

Data prevista

 

 

 

 

 

Morfosintaxi

Flipped classroom

Proporcionar fonts primàries i llegir-les

Treball individual / autònom

25/10/2019 al 07/11/2019

Seminari

A cada grup se li assignarà un tema de treball sobre el que haurà de fer una exposició oral breu

Treball col·lectiu i col·laboratiu a l’aula

31/10/2019

Heteroavaluació

Exposició oral, proporcionar exercicis creats per i per als alumnes mitjançant eines TIC

Treball en grup

07/11/2019

 

Tema

Estratègia

Metodologia

Execució

Data prevista

 

 

 

 

 

Connectors

Flipped classroom

Proporcionar fonts primàries, llegir-les i completar un test d’autoavaluació

Treball individual / autònom

08/11/2019 al 12/11/2019

Seminari

Crear exercicis pràctics per a consolidar els continguts teòrics

Treball col·lectiu i col·laboratiu a l’aula

14/11/2019

Heteroavaluació

Resolució i discussió dels exercicis pràctics del seminari anterior

Treball en petit grup

21/11/2019

 

Tema

Estratègia

Metodologia

Execució

Data prevista

 

 

 

 

 

Precisió lèxica

Flipped classroom

Proporcionar fonts primàries, llegir-les i completar un test d’autoavaluació

Treball individual / autònom

22/11/2019 al 26/11/2019

Seminari

Crear exercicis pràctics per a consolidar els continguts teòrics

Treball col·lectiu i col·laboratiu a l’aula

28/11/2019

Heteroavaluació

Resolució i discussió dels exercicis pràctics del seminari anterior

Treball en petit grup

05/12/2019

 

Tema

Estratègia

Metodologia

Execució

Data prevista

Check list

Seminari

Elaboració d’una plantilla autoavaluativa dels continguts treballats per corregir el text argumentatiu de l’avaluació continuada

Treball col·lectiu i col·laboratiu a l’aula

12/12/2019

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Millorar els coneixements d’ús lingüístic en qualsevol nivell del sistema de la llengua espanyola.
  • Actualitzar els coneixements normatius, d’estil i ortotipogràfics.
  • Adquirir l’habilitat per a saber presentar un treball acadèmic, ja sigui escrit como en forma de presentació oral.
  • Adquirir l’ús de la terminologia pròpia del context lingüístic acadèmic.
  • Ser capaç de seleccionar les referències bibliogràfiques i webgràfiques i saber utilitzar els criteris de cita i de referència segons els diferents sistemes (APA, MLA...).
  • Conèixer les eines (diccionaris, gramàtiques, ortografies...) en línia i en paper fonamentals per a un filòleg.
Codi del projecte: 
2019PID-UB/021
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Illamola i Gómez, Cristina
Participants: 
Eva Martínez Díaz
M.ª José Rodríguez Mosquera
Ensenyament/s: 
Grau de Filologia Hispànica
Grau de Comunicació i Indústries Culturals
Assignatures implicades: 
Gramàtica normativa de l'espanyol (FB)