Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural

La proposta presentada té com objectiu afavorir que l’alumnat dels graus d’educació assoleixi competències transversals prioritzades per la Universitat de Barcelona (UB). Concretament, es promourà el desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors que contribueixen a l’adquisició d’un aprenentatge professionalitzador lliure de prejudicis i estereotips cap als grups vulnerables.

Per tal de donar resposta a aquests objectius es posaran en pràctica estratègies, metodologies i actuacions docents innovadores en 8 assignatures de tres graus de la Facultat d’Educació de la UB (Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària i Grau d’Educació Social). El disseny i implementació del projecte comptarà amb la col·laboració directa de persones que pertanyen a grups vulnerables. Les actuacions realitzades inclouran activitats que permetran a l’alumnat realitzar processos de reflexió de la teoria a la pràctica i de la pràctica a la teoria. Entre les activitats planificades s’inclouran: estudis de cas, xerrades impartides per persones de col·lectius vulnerables i per professionals que han desenvolupat actuacions exitoses amb aquesta població i seminaris de lectura crítica d’articles científics relacionats amb la temàtica, entre d’altres. Per obtenir evidències sobre l’impacte del projecte, es durà a terme una avaluació orientada a identificar canvis en les aptituds, coneixements o valors de l’alumnat participant en la iniciativa.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte es centra en promoure que l’alumnat assoleixi competències transversals dels graus de sociologia i educació, orientades al desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors vinculats a l’eliminació de prejudicis i estereotips cap als grups vulnerables.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat:

1. Prendre consciència sobre la repercussió dels propis estereotips i prejudicis com a futurs i futures professionals cap a les persones de grups vulnerables.
2. Reduir estereotips i prejudicis cap a grups específics, especialment: persones gitanes, comunitat musulmana i àrab- musulmana, persones immigrants i refugiades i persones en situació de pobresa, entre d’altres.
3. Conèixer iniciatives als diversos àmbits professionals de la sociologia i l’educació en els que s’ha implicat exitosament a col·lectius vulnerables.
4. Aprofundir sobre teories científiques i actuacions professionals que han demostrat generar un impacte positiu en la millora de la qualitat de vida dels grups vulnerables.
5. Conèixer protocols de prevenció de la radicalització amb atenció a evitar l’estigmatització col·lectius vulnerables.
6. Enfortir la dimensió ètica dels aprenentatge professionalitzadors i la capacitat de l’alumnat per actuar amb responsabilitat. Fomentar que prenguin decisions analitzant críticament les concepcions teòriques i les innovacions que provenen tant de la recerca com de les administracions.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/036
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
De Botton Fernández, Lena
Participants: 
Rosa Vall Carol
Laura Ruíz Eugenio
Lidia Puigvert Mallart
Adriana Aubert Simon
Sandra Girbés Peco
Elena Duque Sánchez
Fernándo Macías Aranda
Ramón Flecha Garcia
Maria del Mar Ramis Salas
Ana Toledo del Cerro
Gemma Álvarez Giménez
Teresa Plajà Viñas
Susana León Jiménez
Manuel García (Campus Rom)
Loli Santiago (Campus Rom)
Ababacar Thiakh
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Primària
Mestre d'Educació Infantil
Grau d'educació Social
Assignatures implicades: 
Sociologia de l'Educació: Canvis Socials, Educatius i Multiculturalitat (Mestre Educació Primària)
Acció Tutorial: Relacions entre Escola, Família i Comunitat (Mestre Educació Primària i Mestre d'Educació Infantil)
Treball Final de Grau (Mestre Educació Primària)
Polítiques Socials i Educatives (Grau Educació Social)
Identitat i Desenvolupament Professional
Àmbits Professionals Actuals i Emergents