Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat del projecte és desenvolupar un conjunt d’actuacions en les quals l’avaluació continuada multidisciplinària i retroactiva afavoreixi l’aprenentatge durant el Grau i dins del nostre Departament, de manera que els propis alumnes percebin que els coneixements apresos en una assignatura són la base per d’altres, contribuint a generar una major disposició a un aprenentatge continuat i autònom al llarg de la vida, i fent èmfasi en que les habilitats i competències dels estudiants apreses durant uns semestres, no "haurien de desaparèixer" després d’alguns cursos acadèmics. Aquest projecte està dissenyat per un període de quatre anys (dos més dos) donada la separació temporal de les diferents assignatures (de segon semestre de primer curs fins a segon semestre de quart curs o el primer de cinquè del Grau de Farmàcia). Pensem que és adequat i operatiu dividir el projecte en dues fases de dos anys, tenint sempre present l’objectiu final que també descriurem en la part final dels objectius. Per facilitar la seva comprensió establirem un calendari amb les accions a desenvolupar cada any.

De fet, en el moment en què es presenta aquesta proposta, el professorat ja ha realitzat unes primeres reunions a fi i efecte de coordinar-se i repartir tasques, des de finals del semestre passat (gener-juny 2015). Això justifica la data d'inici proposada en la presentació.

Els objectius concrets són:

Primer any
1.- Identificar els coneixements, habilitats i competències especifiques per al seguiment de les assignatures:

a) de Química Orgànica necessaris per Farmacologia i de Farmacologia per a Química Farmacèutica.
b) de Farmacologia General  per Farmacologia i Terapèutica I i II.
c) de Farmacologia i Química Orgànica i Farmacèutica per al seguiment de l’assignatura de Toxicologia.

2.- Unificar la terminologia utilitzada en descriure conceptes per part del professorat del Departament implicat en el projecte.

3.- Avaluar en una assignatura finalista de Farmacologia i/o Toxicologia que denominarem “control”, els paràmetres identificats a 1, el que permetrà establir un grup de referència.

Segon any

4.- Preparar un conjunt d’activitats d’aprenentatge que requereixin integració de coneixements i competències, així com les corresponents activitats  d’avaluació de Farmacologia General i Química Orgànica i Farmacèutica d’especial rellevància per a les assignatures descriptives de Farmacologia (I i II) i de Toxicologia, i que afavoreixi l’aprenentatge dels alumnes per mitjà de l’avaluació formativa.       

5. Crear estratègies a Farmacologia i Toxicologia que “demostrin” i “convencin”  l’estudiant de que realment li és imprescindible el domini de coneixements apresos anteriorment per aprofitar convenientment l’aprenentatge “actual”.

En funció dels resultats d’aquest punt, s’ ajustaria l’objectiu 4.

Tercer any

6.- Adaptació dels plans docents i continguts, introduint les activitats d’aprenentatge de l’objectiu 4 i 5 d’aquestes tres matèries, Química Orgànica i Farmacèutica, Farmacologia i Toxicologia, amb la finalitat de facilitar la integració dels coneixements del Grau i, en aquest cas específic, de les matèries del nostre Departament.

7.-Implementar activitats transversals amb la finalitat de que l’alumnat integri i consolidi els coneixements bàsics que necessita de les assignatures que ja ha cursat.

Quart any i següents

8.- Avaluar posteriorment en l’examen de síntesi de Toxicologia o en altres assignatures finalistes implicades (per definir) si aquesta acció ha suposat una millora dels coneixements i de les habilitats dels alumnes, comparant-los amb el grup control.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/031
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pubill Sanchez, David
Participants: 
Marta Alegret Jordà
Mercedes Amat Tusón
Antonio Camins Espuny
Tomàs Roca Estrem
M. Immaculada Dinarès Milà
Elena Escubedo Rafa
Jesús Gómez-Catalán
Rosa Griera Farrés
Juan Carlos Laguna Egea
Joan Maria Llobet Mallafré
Núria Llor Brunés
Mercè Pallàs Lliberia
F. Xavier Palomer Tarridas
Maria Luisa Pérez García
Josefina Quirante Serrano
Núria Roglans Ribas
Manuel Vázquez-Carrera
Ester Zulaica Gallego
Marta Barenys Espadaler
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Toxicologia
Farmacologia General
Farmacologia i Terapèutica I
Farmacologia i Terapèutica II
Química Orgànica I
Química Orgànica II
Química Farmacèutica I
Química Farmacèutica II
Farmacologia en R+D+I