DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte contribuirà a reforçar el desenvolupament per part de l’alumnat de les tres competències transversals comunes de la UB següents:

capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds)
capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)= treball en equip
compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

així com també contribueix a reforçar les específiques de la titulació:

coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció i pros-producció artístiques.
capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d’intervencions artístiques.
coneixement del pensament i les metodologies d’artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

Els objectius, referits als coneixements de l’alumnat són els següents:

actuar ètica, crítica, autocrítica i responsablement
utilitzar millor la seva capacitat creativa i comunicativa així com un pensament complex i crític.
ser capaç d’elaborar un projecte artístic en equip i en relació amb una comunitat social propera.
ser capaç de trobar fonts fiables i extreure’n la informació adequada al treball de creació en relació a l’entorn social en el qual s’inscriu i al qual s’adscriu
ser capaç de preveure les diligències necessàries conduents a aconseguir una producció artística i planificar-les.
ser capaç d’utilitzar adientment els sistemes i mitjans de presentació.
ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com ara l’heurística, la interacció d’idees amb materials, procediments i tècniques, així com l’especulació per generar processos i projectes creatius.
saber relacionar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic o la intervenció artística en relació a una comunitat social donada.
saber utilitzar els instruments adequats per comunicar projectes artístics participatius i difondre’ls.
saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el propi projecte artístic.
saber utilitzar els recursos adequats per fer projectes artístics i integrar-los en contextos més amplis.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/046
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
López Paez, Maria Montserrat
Participants: 
Górriz Nicolas, Lídia
Dalmau Sivila, Jordi
Mauricio Falgueras, Carlos
Ubalde Buenafuente, Mercè
Anglarill, Pilar
Coll Florit, Tonia
Grau, Matilde
Sure Aran
Masip, Roser
Plans, Mireia
Almonacid, Lali
Pere, Lluís
Alabern, Luís
Guarra, Anna
Figueres, Eva
Vélez, Norma
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts