Etnografia, recursos audiovisuals i perspectives locals per l’estudi antropològic de les societats indígenes contemporànies

Aquest projecte de millora docent es proposa promoure l’estudi antropològic de les societats indígenes contemporànies en l’àmbit universitari promovent l’ús de Mirada Nativa (plataforma digital amb continguts audiovisuals creats per actors locals), afavorint el treball de camp etnogràfic i portant a l’aula intel·lectuals i savis indígenes.

Per acomplir amb aquest propòsit durem a terme activitats que:

En primer lloc, fomentin l’ús de continguts audiovisuals sobre pobles indígenes creats per actors locals i vinculats a la cooperació internacional. En segon lloc, facilitin la realització d’etnografies per part d’estudiants de màster en contextos indígenes de l’Amèrica Llatina. En tercer lloc, creïn espais de diàleg i intercanvi de perspectives i coneixements entre estudiants, acadèmics i indígenes.

Per poder desenvolupar aquestes activitats, les persones que integrem aquest projecte, totes vinculades al grup de recerca CINAF (Cultures indígenes i afroamericanes) del departament d’antropologia social (Facultat de Geografia i Història), hem creat una aliança amb l’ONG AlterNativa. Aquesta ONG es dedica a la promoció dels drets dels pobles indígenes a partir de la comunicació audiovisual i el treball a les xarxes socials. A les nostres classes, a més de fer-nos ressò del IndiFest, el Festival de Cinema indígena de Catalunya que AlterNativa organitza des de fa més de 15 anys, volem donar a conèixer la plataforma audiovisual, Mirada Nativa. Aquesta plataforma es va crear el 2021 per la mateixa ONG com a recurs innovador per impulsar l'exercici del dret a la comunicació pròpia dels pobles indígenes. A partir d’aquesta plataforma no només podrem accedir a veus plurals i diverses, sinó que podrem aprendre a treballar la categorització de la informació i debatre críticament els continguts mostrats.

Gràcies a un ajut concedit per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a AlterNativa i al CINAF, els estudiants del Màster Antropologia i Etnografia podran optar a demanar una beca anual per realitzar una estada de camp en un determinat context indígena. Assessorat pels docents del CINAF i els tècnics de l’ONG, l’estudiant podrà fer una estada a camp finançada que li permetrà obtenir dades per elaborar el Treball Final de Màster. 

Finalment, el projecte es proposa convidar a intel·lectuals, savis i líders indígenes a les aules universitàries perquè exposin les seves perspectives sobre les crisis globals que confronta actualment la Humanitat. D’aquesta manera els estudiants de grau podran accedir a alguns coneixements indígenes sense la mediació del professorat i establir un diàleg intercultural amb actors locals. Les despeses derivades del desplaçament de les persones indígenes a la UB aniran a càrrec del projecte finançat per l’ACCD.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Millorar els aprenentatges de l'alumnat del grau en antropologia social i cultural i del màster en antropologia i etnologia que cursin assignatures on els exemples etnogràfics de contextos indígenes llatinoamericans siguin rellevants.
  • Estimular la recerca etnogràfica amb societats indígenes a la UB
  • Promoure Open Educational Resources: Difusió, ús de continguts i recursos en obert sobre les realitats socials i culturals dels pobles indígenes de l’Amèrica Llatina disponibles a la plataforma tecnològica Mirada Nativa impulsada per l'ONG AlterNativa. Es tracta de material audiovisual editat per actors locals que han estat presentats a la institució universitària per ser analitzats pels col·lectius docents i l’alumnat amb finalitat docent.  
  • Donar a conèixer la tasca de les organitzacions no governamentals en la promoció dels drets humans i la investigació amb societats indígenes.
  • Mostrar als estudiants de grau les possibilitats de la recerca en etnologia americana oferint recursos per desplaçar-se a fer treball de camp durant la realització del Treball Final de Màster i el Doctorat.
  • Facilitar pràcticums en contextos indígenes: Vinculació de l’activitat acadèmica amb la seva aplicació en entorns reals d’aprenentatge.
  • Portar a l’aula el coneixement d’intel·lectuals i persones sàvies indígenes per tal de crear un diàleg entre l’acadèmia i el món local.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Els objectius s’adeqüen perfectament a la finalitat del projecte, ja que tots promouen l’estudi antropològic de les societats indígenes contemporànies en l’àmbit universitari.

En primer lloc, ho fan millorant els aprenentatges a l’aula dels estudiants del grau d’antropologia social i del màster en antropologia i etnografia. Sense professionals ben formats en aquest àmbit no aconseguirem avançar en els estudis etnològics. En segon lloc, difonen continguts i recursos atractius pels estudiants. En tercer lloc, situen el coneixement en el món real, en contextos professionals i en relació amb actors de la societat civil organitzada. En quart lloc, fomenta la il·lusió, projectes de futur, esperances en el demà, mostrant als estudiants de grau que hi ha possibilitats de recerca en etnologia americana. Considerem que en aquests moments de desànim generalitzat és important assenyalar que existeixen recursos per desplaçar-se a fer treball de camp durant la realització del Treball Final de Màster i el Doctorat. En cinquè lloc, els pràcticums ens permeten veure l’aplicació dels coneixements en entorns reals d’aprenentatge.

Finalment, portant a l’aula el coneixement d’intel·lectuals i savis locals creem espais de diàleg presencials per acabar de fer més atractiu el camp d’estudi que proposem.

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/002
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Monica Martinez Mauri
Participants: 
Gemma Orobitg Canal
Gemma Celigueta Comerma
Gabriel Izard Martínez
ONG AlterNativa
Becaris IndiREC
Ensenyament/s: 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
Màster en Antropologia i Etnografia
Assignatures implicades: 
360075 - Etnologia Regional I Amèrica indígena tropical
360077 Antropologia Simbolicocognitiva
570232 Treball Final de Master
570231 Investigacions Etnogràfiques sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes