GIBAF

Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques
Presentació: 

El marc concret de l’activitat dels integrants del grup –l’àrea de Botànica a la Facultat de Farmàcia de a UB- permetrà aplicar i avaluar les propostes que generi el grup d’innovació en el context de dos ensenyaments (Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments) amb plans d’estudis ja reformats però sotmesos a la nova remodelació que impliquen les directrius de l’EEES. Aquest marc defineix les necessitats d’innovació i de recerca pedagògica que caldrà desenvolupar en els propers anys i que constitueixen bona part dels objectius que presenta el nostre grup.

De manera sintètica esmentar:

1) Evolució de l’activitat docent cap:

1.a) als nous paradigmes d’educació superior centrada en l’aprenentatge autònom, el treball col·laboratiu i en l’avaluació continuada i

1.b) a la introducció d’objectius docents basats en l’assoliment de competències que facin possible la mobilització dels coneixements a través d’habilitats i actituds adequades a un professional de la societat del S. XXI.

2) Implementació i explotació de noves eines i recursos de les TICs en l’ensenyament presencial i no presencial i producció dels materials docents requerits.

3) Estudiar el potencial i possibilitats de noves modalitats d’ensenyament-aprenentatge basades en la semipresencialitat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/032
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Simon Pallisé, Joan
Membres del grup: 
Carles Benedí i González
Anna Rovira López
Maria Bosch i Daniel
Cèsar Blanché i Vergés

Projecte/s del Grup