Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p.

“Química dels Aliments” és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa el primer semestre del grau de ciències culinàries i gastronòmiques, grau interuniversitari de la UB i la UPC amb la participació del CETT. Té com a objectiu que l’alumne conegui les estructures, reaccions i propietats dels principals grups de compostos d’interès en l’àmbit de l’alimentació, la tecnologia dels aliments i la gastronomia, així com l’adquisició del vocabulari necessari.

Aquest projecte d’innovació docent pretén incorporar el joc a l’assignatura de Química dels Aliments amb diferents finalitats. En primer lloc, per incrementar la motivació en els estudiants introduint el joc com a eina per l’exposició i aprenentatge dels continguts. En segon lloc, per potenciar l’aprenentatge dels continguts inicials de l’assignatura i, en tercer lloc, per proporcionar a l’alumnat un recurs d’aprenentatge nou i adaptat a les seves necessitats.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius principals

1. Anivellar els coneixements previs de química necessaris per al seguiment de les classes.

2. Aconseguir una avaluació formativa i estimular l’aprenentatge autònom, reforçant de forma lúdica els coneixements treballats a les activitats presencials.

3. Fomentar el treball cooperatiu i l'avaluació entre iguals.

Objectius secundaris

4. Familiaritzar-se amb els articles científics com a font d’obtenció d’informació.

5. Familiaritzar-se amb l’ús de l’anglès científic, tant a través d’articles com de vídeos.

6. Ampliar l’ús d’aquesta plataforma a altres assignatures similars que requereixin un cert anivellament inicial.

7. Avaluar la implementació d’aquest projecte i fer-ne les modificacions necessàries de cara al curs següent.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/010
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Anna Tresserra Rimbau
Participants: 
Cristina Minguillón Llombart
Axel Bidón-Chanal Badia
Alba Tres Oliver
Ensenyament/s: 
Grau de ciències culinàries i gastronòmiques
Assignatures implicades: 
Química dels aliments