La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària.

Aquest projecte pretén identificar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats formatives que permetin l’aplicació -en entorns reals- de les competències associades a l’atenció a la diversitat del Grau de Mestre d’Educació Primària. El projecte es desenvolupa a les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II d'aquest grau. La intenció és contribuir al paper que tenen les Pràctiques de l'educació superior en la transferència de coneixement a situacions i contextos reals, i en l'articulació dels coneixements adquirits durant el grau.

 

Aquesta iniciativa considera les competències vinculades a l'atenció a la diversitat dins del Grau de Mestre d'Educació Primària, i la formació en aquesta àrea és una necessitat vigent davant la realitat social i dels centres educatius. L'Ordre que regula l'ensenyament de Mestres [1] considera com una de les seves competències Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat, i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana, promovent la formació en l’atenció a la diversitat com a part central de la formació inicial dels docents. En aquest sentit, aquest projecte pretén afavorir el desenvolupament de les competències generals i específiques que la UB [2] contempla en relació a l'atenció a la diversitat, però impulsant-ne el desenvolupament i l'aplicació des de les assignatures de Pràctiques generals d’aquest grau. De la mateixa manera, el projecte considera com un element central l'avaluació i la seva funció pedagògica, i no només acreditativa, com un element regulador i promotor de la millora de l'aprenentatge, així com de l'autoavaluació de la pràctica, aspectes que també es contemplen en les competències generals i en les competències específiques d'aquest grau.

 

Els docents participants en aquest projecte pertanyen a diversos departaments i àmbits de la Facultat d’Educació. Alguns no tenen un coneixement ampli sobre l'atenció a la diversitat, una realitat que és comuna en el professorat tutor de Pràctiques d'aquest grau. Per tant, el projecte ens permet abordar les dificultats reals que tenen els docents d'aquestes assignatures. Només tres dels participants pertanyen a l'àmbit d'atenció a la diversitat de la Facultat d'Educació, essent un d’ells el coordinador d'aquest àmbit, fet que contribueix a l'execució d'aquest projecte. El projecte és així una oportunitat per promoure la transversalitat de l’àmbit d’atenció a la diversitat i a la seva aplicació dins d’aquesta Facultat.

 

D'altra banda, des d'aquesta iniciativa pretenem que les activitats formatives que es proposin s'implementin i s'avaluïn de manera més favorable. De la mateixa manera, volem que les reflexions sobre la transferibilitat de coneixement a entorns reals siguin transferides a altres docents de la UB o a altres institucions d'educació superior. És per això que se'n prioritzarà la difusió en entorns interinstitucionals i en línia. Així mateix, es proposen millores per a la Guia docent de les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II, a fi de garantir un major impacte.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

Millorar les activitats formatives del professorat universitari de Pràctiques I i Pràctiques II del Grau de Mestre d'Educació Primària en relació amb l'aplicació en entorns reals de les competències d'atenció a la diversitat que cal adquirir en el grau.

Objectius específics:

Augmentar  la relació entre els coneixements d'atenció a la diversitat que cal adquirir durant el Grau de Mestre d'Educació Primària i el que es treballa a Pràctiques I i Pràctiques II d’aquest grau, considerant com a eix articulador les competències associades amb l'atenció a la diversitat dins de la proposta d'aquest grau.

Definir i implementar activitats formatives i orientacions que permetin al professorat universitari un millor acompanyament a l’alumnat perquè aconsegueixin assolir les competències associats a l'atenció a la diversitat.

Establir mecanismes i indicadors d'avaluació formativa i avaluació autèntica que permetin obtenir evidències dels aprenentatges assolits i de la seva aplicació en situacions reals.

Analitzar les millores i dificultats entre la vinculació de les activitats acadèmiques i la seva aplicació en entorns escolars reals dins l'àrea d'atenció a la diversitat.

Conèixer les atribucions que l’alumnat i els tutors dels centres de formació en pràctiques fan respecte a les millores competencials i la capacitat per implementar els coneixements en situacions reals.

Proposar millores a la Guia docent de Pràctiques I i Pràctiques II en relació amb les activitats formatives i els indicadors d'avaluació.

Generar recursos per al professorat universitari que facilitin el coneixement i la implementació de les activitats formatives proposades i l'orientació per a la implementació de coneixements en entorns reals.

 

Objectius en relació amb l’alumnat

Desenvolupar les competències de l’alumnat relacionades amb l'atenció a la diversitat i la capacitat per aplicar-les en situacions reals i complexes.

Generar una visió crítica i propositiva davant la complexitat de la realitat, basada en els principis inclusius.

Promoure la seva capacitat reflexiva sobre la vinculació de la teoria i la pràctica real, com a element clau per a la seva formació continuada i la millora de la qualitat.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Els objectius que presentem estan encaminats a donar resposta a la necessitat que a l'educació superior les assignatures de Pràctiques permetin la transferència de coneixement a situacions i contextos reals, així com l’articulació dels coneixements adquirits durant el grau, impulsant el caràcter professionalitzador de la formació de mestres. A més, aquestes assignatures han de ser un espai que permeti una formació inicial sòlida dels mestres d'educació primària en relació amb les competències associades a l'atenció a la diversitat. Per tant, per assolir aquetes finalitats, és crucial millorar les activitats formatives que fan el professorat tutor dins les assignatures de pràctiques del Grau de Mestre d'Educació Primària.

Els objectius específics permeten la identificació dels coneixements que s'haurien d'adquirir en aquest grau en relació amb l'atenció a la diversitat, així com la concreció, la implementació i l'avaluació d'activitats formatives que permetin l'aplicació d'aquests coneixements en contextos escolars reals, aspectes que considerem indispensables per a la transferibilitat de coneixements acadèmics i per a la validació de les activitats formatives eficaces.

L'avaluació és considerada dins dels objectius d'aquest projecte, tant com un element transversal que cal potenciar, com el mitjà per obtenir evidències d'aprenentatges que ens permetin validar les activitats formatives que resulten eficaces, fent un procés basat en evidències, que alhora està associat amb els objectius que presentem per a l'alumnat. La intenció de generar un impacte a llarg termini i més enllà de l'equip docent participant és una altra contribució a destacar que es veu reflectida en els dos darrers objectius específics presentats.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/022
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Gabriela Gómez Zepeda
Participants: 
Claudia Ernica Vogel
Ann Elizabeth Wilson Daily
María del Pilar Ballesteros
Sandra Soler Campo
Carlos Guillermo Agudelo Carvajal
Sean Edward Murphy
Emma Quiles Fernández
Belinda Siles Sancho
Eva Palau Batlle
Antonio Ruiz Bueno
Anna Vila Font
Gloria Díaz Fernández
Irene Tort Cots
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Assignatures implicades: 
Pràctiques I
Pràctiques II