Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’aprenentatge a les classes pràctiques de laboratori que s’inclouen com a part de moltes assignatures teòrico-pràctiques dels graus de Ciències Experimentals i de la Salut és complex des d’un punt de vista organitzatiu. La major dificultat ve provocada per la necessitat de programar les classes pràctiques de laboratori simultàniament al desenvolupament de les classes de teoria i seminaris, havent de dividir els estudiants en grups molt més reduïts, a causa de la disponibilitat limitada en el temps del semestre i l’espai existent als laboratoris. D’acord a la nostra experiència, el gran nombre de grups de classes pràctiques de laboratori, de professorat implicat i la varietat de coneixements teòrics previs dels estudiants comporta sovint poca homogeneïtat en l’aprenentatge de l’estudiant i en l’assoliment de les diferents competències, així com en la seva posterior avaluació. Aquest fet es veu especialment agreujat en el cas de l’assignatura Química Analítica del Grau de Farmàcia, que és una assignatura de primer curs on el nombre anual d’estudiants implicats és molt gran, de l’ordre de 500, i la capacitat màxima del laboratori de pràctiques és d’una trentena d’alumnes. A més, les pràctiques de laboratori es porten a terme en parelles, el que dificulta saber el grau d’aprenentatge assolit per cada membre de la parella. Finalment, el programa inclou més de 30 experiències que es simultaniegen i s’avaluen de forma continuada amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament tant de les competències transversals dels estudiants, com de les específiques. En aquest projecte es pretén solucionar aquest problema proposant una planificació integral innovadora de les classes pràctiques de laboratori basada en la coordinació de l’equip docent, en l’avaluació continuada fomentant l’aprenentatge amb dinàmiques d’aula invertida i en la introducció de nous materials d’aprenentatge i instruments d’avaluació, com els qüestionaris virtuals i les rúbriques. El projecte es realitzaria durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018.

L’objectiu principal és homogeneïtzar els aprenentatges i l’assoliment de les competències transversals i específiques dels estudiants a les pràctiques de laboratori de Química Analítica, així com la seva avaluació.  En concret es pretén millorar els següents aspectes:

- Saber seleccionar i utilitzar la informació bibliogràfica per triar el tractament i el mètode d’anàlisi volumètric més adient per a cada determinació i dur a terme els càlculs previs necessaris.
- Conèixer els aparells, instruments i material bàsic del laboratori i com utilitzar-los.
- Aprendre a seguir i interpretar els procediments analítics basats en mètodes volumètrics àcid-base, de complexació, redox i precipitació.
- Treballar correctament en un laboratori bàsic d’anàlisi.
- Saber organitzar-se i planificar el treball al laboratori, i desenvolupar el sentit crític.
- Elaborar i utilitzar correctament un diari de laboratori.
- Saber expressar i avaluar els resultats d’una anàlisi.

 
 
Codi del projecte: 
2016PID-UB/014
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Benavente Moreno, Fernando Julian
Participants: 
Elisabeth Fuguet Jordà, Estela Giménez López, Santiago Hernández Cassou, Lluís Puignou Garcia, Núria Serrano Plana, Xavier Subirats Vila, Àlex Tarancón Sanz
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Química Analítica