Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola

Les pràctiques de mestre de Primària es desenvolupen sovint en un marc de poca connexió entre la universitat i l’escola. Habitualment aquesta última és vista com l’àmbit d’aplicació dels coneixements acadèmics que s’aprenen a la universitat i, en conseqüència, prèvia a l’entrada dels estudiants a l’escola de pràctiques, aquests tenen una escassa representació de les necessitats educatives dels nens i nenes del centre escolar i també dels reptes i actuacions de l’equip de docents per donar-los-hi resposta.

Tot això comporta que l’estudiant desenvolupi unes pràctiques amb poc sentit per al centre i, en particular, també per al propi estudiant, qui molt aviat experimenta la manca de sintonia entre les dues institucions a l’hora d’orientar de manera conjunta la formació inicial, i pateix la discontinuïtat existent entre les propostes educatives que la universitat es planteja implementar en el centre i aquelles que la pròpia escola realment desenvolupa o necessita portar a terme. En aquest marc, l’estudiant es troba abocat a viure les pròpies pràctiques com un dilema que o bé el porta a decantar-se per seguir les directrius de la universitat, desenvolupant unes pràctiques sovint poc situades en la realitat escolar, o bé el condueix a deixar de banda el que ha après a la universitat i fer cas a la pràctica habitual del dia a dia dels mestres a l’escola de pràctiques.

Per tal de fer unes pràctiques que puguin articular la realitat de les escoles i el coneixement aportat des de la formació acadèmica, la col·laboració entre escola i universitat en el pràcticum resulta molt necessària. En especial, quan la coordinació entre institucions permet a l’estudiant focalitzar les pràctiques en les necessitats de l’escola, de manera que tant l’estudiant, en particular, com el centre escolar, en general, puguin atorgar a aquestes pràctiques un veritable sentit per a la comunitat escolar i, en conseqüència, ajudin l’estudiant a aprendre de manera situada, relacionant la teoria i la pràctica.

El projecte que presentem té com a finalitat respondre a aquest dilema implementant a l’assignatura de Pràctiques 2 del Grau de Mestre d’Educació Primària de la Facultat d’Educació un model de pràctiques basat en la col·laboració entre escola i universitat. Aquest model implica l’acostament entre ambdues institucions, universitat i escola, per focalitzar l’acció formativa conjunta en la planificació i el seguiment i avaluació conjunts de les pràctiques, implementant canvis que afavoreixin que aquesta activitat formativa prengui el seu sentit en els motius d’actuació educativa, d’innovació i de canvi de l’escola on l’estudiant les porta a terme. El model de pràctiques que es proposa per a aquest projecte ha estat desenvolupat i valorat, en una escala més petita, al llarg de tres projectes previs de recerca en innovació de la docència (ARMIF2014 00052; 2015ARMIF 00014 i 2017ARMIF 00011), la qual cosa li dona fonamentació.

La proposta considera el centre formatiu com a una comunitat que aprèn pel fet que els seus membres comparteixen objectius, metes i idees, construeixen sobre les opinions dels altres, i s’ajuden per millorar la pròpia comprensió i complir objectius d’aprenentatge. La formació dels futurs mestres en el centre és el resultat de la implicació social en la comunitat i els centres formadors s’entenen com a contextos de compromís en l’acció, de relacions interpersonals, de coneixement compartit i de negociació. En conseqüència, els reptes i motius que guien l’activitat del mestre a l’aula i la de l’equip de mestres al centre formador guien la formació de l’estudiant i orienten el pla de pràctiques omplint de sentit l’activitat de l’estudiant en pràctiques al centre.

D’acord amb els elements anteriors, en aquest pla pilot ens proposem, a partir de l’experiència dels esmentats projectes ARMIF, introduir millores a l’assignatura de Pràctiques 2 vertebrant el currículum d’aquesta assignatura a través d’un tipus particular d’espais de treball entre estudiants, mestres tutors i tutors d’universitat. Aquests espais tenen com objectiu, com ja hem avançat, vincular l’activitat de formació en la professió dels estudiants de pràctiques amb els reptes i motius dels mestres i les escoles de canvi i millora en la seva pràctica.

En concret en aquest projecte d’innovació ens hem proposat millorar l’organització i el funcionament de les pràctiques 2  portant a terme les següents actuacions:

1.     Crear equips formatius conjunts entre escola (focus l’equip de mestres)  i universitat (focus el tutor i les escoles adjudicades).

2.     Organitzar les pràctiques en base a l’anàlisi conjunta, entre els tutors de l’escola i de la universitat, dels reptes i les metes que l’escola té plantejades.

3.     Estructurar la planificació i seguiment conjunt de la formació en uns nous espais de treball conjunt escola/universitat, els “Espais Tutors” i els “Espais Compartits”, que es duen a terme a l’escola:

             a.     “Espais Tutors”: entre mestres tutors de l’escola i tutors d’universitat, adreçats a gestionar conjuntament el conjunt de la proposta       formativa del pràcticum així com compartir criteris i pràctiques d’avaluació continuada, formativa i autèntica.

             b.     “Espais Compartits”: entre mestres tutors de l’escola, tutors de la universitat i els seus respectius estudiants en practiques a l’escola, dirigits a fer efectiu el seguiment conjunt i l’avaluació de l’activitat de l’estudiant de mestre vinculada als propòsits de canvi i millora de l’escola. La finalitat es ajudar l’estudiant a millorar-la i a millorar també la gestió de la pròpia formació.

4.     Distribuir aquests espais de manera relacionada al llarg del període de pràctiques i d’acord amb les característiques pròpies de les Pràctiques.

2. Durada i desplegament del projecte

El projecte pilot s’implementarà en accions que s’aniran desplegant al llarg de dos anys acadèmics complint objectius específics (2020/2021 i 2021/2022)

La data d’inici del projecte ha estat el passat 9 Gener de 2021 i la seva finalització està prevista el 31 de Desembre 2022.

2.1.Finalitats i objectius del primer any de desenvolupament del projecte pilot.

Aquest primer any de pla pilot (Pràctiques 2 de Primària del curs 2020-2021) tindrà com a finalitat aconseguir integrar l’estudiant en pràctiques en la comunitat de treball i d’aprenentatge que és l’escola on les portarà a terme, compartint amb el mestre tutor i l’equip docent els reptes del grup classe als que es planteja donar resposta (Nucli Temàtic 1) i dissenyant una proposta de planificació fonamentada en aquests reptes (Nucli Temàtic 2).

El mestres tutors de l’escola i el tutor de la universitat col·laboraran en desenvolupar el Nucli temàtic 1, compartint la planificació del treball de les pràctiques focalitzades en aquest nucli (Espai Tutor 1), portant a terme el seguiment i valoració del treball de l’estudiant (Espai Tutor 2) i compartint les propostes de millora del treball amb l’estudiant i prenent acords per elaborar una planificació que tingui l’anàlisi dels reptes en compte i configuri una resposta educativa coherent (Espai Compartit 1) . 

El desplegament del NT1 exigirà un treball conjunt entre el mestre tutor de la universitat i de l’escola: 

 • Identificar els reptes, compartint-los amb el mestre de l’aula i posant-los en relació amb les actuacions observades dels nens i nenes a l’aula, i que evidencien la seva existència.
 • Caracteritzar el reptes utilitzant el coneixement acadèmic. A l’estudiant li caldrà indagar en el coneixement acadèmic adquirit o disponible per definir i delimitar els diferents aspectes que conformen cada repte i explorar-ne les seves dimensions.
 • Per últim, delimitar l’abast d’aquests reptes en el centre escolar, ajudant-lo a indagar si el que els planteja el mestre en el seu grup classe té continuïtat amb el que planteja l’equip docent a nivell de tota l’escola.

A més a més, en continuïtat amb tot el que acabem d’exposar, i per completar l’anàlisi, els tutors de pràctiques de l’escola i de la universitat hauran d’ajudar l’estudiant en pràctiques a examinar la resposta educativa del mestre i l’equip docent al repte i les metes educatives que orienten aquesta resposta i establir les mútues relacions.

Durant aquesta primera fase els estudiants en pràctiques deixaran constància de l’anàlisi  de la relació entre els reptes, la resposta educativa i les metes a nivell de grup classe i a nivell d’escola, i el prendran com a base de la pròpia proposta d’actuació docent. En definitiva, la rellevància d’aquesta anàlisi es troba en l’ús que aquest en farà dels reptes prenent-los com marc de referència de la seva intervenció, elaborant una proposta de planificació docent que els tingui en compte a mode de contribució, al costat del seu mestre tutor de pràctiques, a donar resposta a aquests reptes i millorar, si cal i en la mesura de les seves possibilitats, la resposta actual en el grup i el centre.

2.1. Accions rellevants que s’han portat a terme o estan en curs aquest primer any de desenvolupament del projecte

Gener de 2021

Actuacions de selecció dels participants, informació i consentiment:

 • Seleccionar les escoles, informar-les del projecte i del compromís que adquireixen amb la seva participació. S’ha elaborat i lliurat documentació d’informació específica.
 • Obtenir el consentiment de participació dels equips directius, els coordinadors de pràctiques del centre i els mestres tutors del centre.
 • Seleccionar els tutors de la universitat, informar-los del projecte i del compromís que adquireixen amb la seva implicació al projecte.
 • Obtenir el consentiment de participació dels equips directius i del compromís que adquireixen amb la seva participació.
 • Informar els estudiants que formaran part del projecte i obtenir el compromís de consentiment de la seva participació. S’ha elaborat i lliurat documentació d’informació específica.

Actuacions de coordinació i seguiment del desenvolupament de la proposta:

S’ha establert un equip de coordinació i seguiment del projecte pilot que es reuneix setmanalment i sempre que es consideri necessari.  Coordinadora: Eugènia Arús; Membres: Rosa Colomina, Teresa Mauri, Javier Onrubia.

Febrer, Març i Abril 2021

Actuacions de formació i seguiment del procés:

 • S’ha planificat i realitzat una proposta formativa de tres sessions de formació inicial d’una durada de tres hores per sessió (22.01.2021; 5.02.2021 i 12.02,2021). El contingut de cada sessió ha estat fet públic als diferents tutors que han participat en la sessió de formació. S’ha lliurat material docent específic per a la implementació pràctica de cada nucli temàtic (1, 2 i 3) i del treball conjunt escola-universitat en els Espais tutors i Espais compartits del pràcticum 2. Aquest material docent ha estat elaborat i el seu ús ha estat prèviament testat en el marc dels projectes ARMIF ja esmentats.
 • S’han planificat i començat a realitzar una proposta de tres sessions de seguiment del desenvolupament de la proposta de dues hores de durada cada sessió (5.03.2021; 12.03.2021 i 30.04.2021).
 • S’ha obert una aula Moodle de coordinació entre els diferents tutors de la universitat en què hi ha dipositats els materials docents elaborats en el marc dels projectes ARMIF (ja citats) protegits per llicències Creative Commons (CC).  

Són materials guia, necessaris per garantir el desenvolupament del projecte, de suport a: (i) la coordinació entre el tutors de l’escola i de la universitat als Espais tutors (protocol a seguir en els espais tutors ET1 i ET2); (ii) la planificació conjunta de la tasca de l’estudiant en pràctiques (índex del pla de treball dels estudiants en practiques) i el seu seguiment i avaluació continuada en el pràcticum 2  (Rúbriques 1 i 2 i Rúbrica transversal), i (iii) material guia de la tasca dels tutors de la universitat en les sessions de seminari a la universitat (agenda de treball de les sessions de seminari del NT1 i NT2, activitats i tasques a portar a terme en les sessions de seminari. També s’ha incorporat al Moodle el contingut de les sessions de Formació el curs 2021 en format power point.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La línia d’innovació principal amb la que es vinculen els objectius del projecte és “L’aprenentatge professionalitzador. Pràcticum”. D’altres línies d’innovació amb les que el projecte també està relacionat són: “Avaluació Continua”; “Instruments d’avaluació (rúbriques)”, i “Equips Docents”.

L’enfocament del projecte pretén millorar el pràcticum per tal de fomentar que les pràctiques ajudin l’estudiant a desenvolupar competències professionals, facilitant-li que pugui:

 • Identificar els reptes educatius als quals l’escola pretén donar resposta.
 • Participar de manera efectiva en donar resposta als reptes que l’escola te plantejats, desenvolupant la pròpia activitat docent de manera relacionada amb aquests reptes i coordinada amb l’equip docent.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica de manera personal i col·lectiva per guiar-la i millorar-la, si cal.
 • Relacionar el coneixement acadèmic, el coneixement pràctic, i la pràctica per actuar de manera fonamentada i amb sentit en la comunitat de pràctica.

La finalitat és aconseguir que tant l’estudiant, en particular, com el centre escolar, en general, puguin atorgar a aquestes pràctiques un veritable sentit per a la comunitat escolar i contribuir a desenvolupar competències d’actuació professional rellevants.

En aquest sentit, el projecte d’innovació que es presenta es proposa implementar i avaluar un pla pilot, com es detalla tot seguit:

1. Implementar de manera progressiva, i al llarg de dos cursos, un model d’ensenyament/aprenentatge i avaluació de les pràctiques basat en les metes de millora i canvi de la institució escolar (a nivell d’aula i a nivell del centre escolar), i en el seguiment i avaluació continuada i conjunta entre tutors d’universitat i mestres tutors d’escola. El desenvolupament d’aquesta proposta de pràctiques s’estructura a partir de tres nuclis temàtics o de contingut, relacionats, respectivament, amb l’anàlisi de l’aula i l’escola des dels seus reptes educatius (NT1), la planificació d’intervencions educatives per respondre-hi (NT2) i la realització i anàlisi d’aquestes intervencions (NT3). La col·laboració entre tutors es desenvoluparà en dos tipus d’espais sistemàtics de col·laboració entre tutors d’universitat i mestres tutors, com a eix vertebrador de les pràctiques, en els que s’abordi, de manera coordinada i de forma progressivament conjunta, els diferents nuclis temàtics de Pràctiques 2: Espai Tutors (per preparar el seguiment conjunt del treball de l’estudiant) i Espai Compartits (en els que participen els estudiants amb els seus dos tutors, que li retornen la valoració conjunta del que va treballant i l’orienten de manera personalitzada per a la millora de les seves pràctiques). Es pretén així que l’estudiant progressi en la relació teoria-pràctica a través de la coherència i continuïtat de la proposta formativa global, gràcies als equips docents formats per la col·laboració continuada entre els tutors d’universitat i escola.

2. Avaluar sistemàticament el pla pilot, a partir de l’anàlisi de les valoracions dels participants implicats (tutors d’universitat, mestres tutors, estudiants i direccions de les escoles) i d’altres recursos (veure apartat 5. Avaluació).

3. Ajustar la proposta d’innovació docent, si s’escau, segons els resultats obtinguts.

4. Ampliar la participació en la proposta d’innovació docent de manera progressiva –incrementant el nombre d’estudiants, d’escoles i el nombre de tutors de la universitat el segon any d’implementació del pilot.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/006
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Eugènia Arús Leita
Participants: 
Rosa Maria Colomina Álvarez, Teresa Mauri Majos, Javier Onrubia Goñi, Anna Ginesta Fontsere, Irene Yufera Gómez, Salvador Oriola Requena, Anna Criado Miralles, Agnès Rius Escudé, Francisco Xavier Baladas Ortiz, Mark O'Neill Compte, Clara Masriera Esquerra
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Primària
Assignatures implicades: 
Pràctiques 2