Pensament crític i llenguatge en entorns digitals

En la formació de professorat, un aspecte rellevant és la necessitat de propiciar que els futurs docents siguin capaços de discernir reflexivament i crítica. Aquesta capacitat té un vessant discursiu: per una banda, l’alumnat ha de ser capaç de discernir críticament entre els textos fiables i rigorosos, i, per l’altra, ha de ser capaç de desenvolupar usos de la llengua que els hi faci elaborar discursos raonats. No obstant, l’ús de la xarxa per a la cerca d’informació comporta moltes vegades que l’alumnat tingui problemes a l’hora d’aproximar-se als textos que pot trobar, sovint donat l’enorme quantitat de recursos que té a la seva disposició, però sovint també per l’absència d’estratègies vers el desenvolupament d’un pensament crític. L’objectiu d’aquest projecte es fonamenta en la implementació d’accions didàctiques per al desenvolupament del pensament crític dels estudiants en usos de la llengua en contextos formals acadèmics digitals. El projecte es desenvoluparà en l’àmbit de l’ensenyament de llengües als graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària, així com en les assignatures de Pràctiques d’aquests graus i en les assignatures de Pràctiques i Mètodes de Recerca del Màster en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Les activitats proposades per al desenvolupament d’aquesta innovació docent es duran a terme en les tres llengües que s’imparteixen als diferents graus implicats: les dues llengües pròpies i la llengua estrangera, i en accions didàctiques fonamentades en la col·laboració entre grups de diferents assignatures i dins de la mateixa assignatura. Aquest projecte d’innovació docent pretén, en conseqüència, desenvolupar accions didàctiques per als futurs mestres que els hi permeti ser capaços de valorar críticament els diferents texts que la xarxa ofereix, de construir discursos amb capacitat crítica pel seu àmbit professional i, per tant, de desenvolupar la seva competència digital docent.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General: Dissenyar propostes didàctiques que desenvolupin el pensament crític dels estudiants en relació amb la recepció i producció de textos en línia.

Objectius específics: En relació amb la recepció de textos en línia: Propostes didàctiques perquè l’estudiantat sigui capaç de: - Discriminar informació a Internet: fiabilitat i rigor dels textos en línia per al context acadèmic. - Analitzar críticament discursos en línia (notícies, informació a les xarxes socials, blogs,etc.) des d’una perspectiva lingüística i discursiva. - Identificar tipologies textuals en línia amb adequació acadèmica. En relació amb la producció de textos en línia: Propostes didàctiques perquè l’estudiantat sigui capaç de: - Desenvolupar el pensament crític en discursos acadèmics. - Produir discursos multimodals amb adequació acadèmica. - Utilitzar èticament la informació multimodal (gestió de referències bibliogràfiques, imatges, figures, quadres de publicacions alienes, etc.).

Codi del projecte: 
2022PID-UB/035
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Jaume Batlle Rodriguez
Participants: 
Mª Vicenta González Argüello
Azahara Cuesta García
Natalia Fullana Rivera
Elisa Rosado Villegas
Joan Tomàs Pujolà Font
Agnès Rius Escudé
Núria Sánchez Quintana
Cristina Alcaraz Andreu
Zoraida Cantarero Aybar
Francina Torras i Compte
Dolors Font Rotchés
M. Amor Montané March
Mª Carmen Férriz Martínez
Josep Miquel Ramis Llaneras
Olivia Espejel Nonell
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ INFANTIL
Màster
Assignatures implicades: 
Llengua Catalana per a l’Ensenyament
Llengua Castellana per a l’Ensenyament
Habilitats Comunicatives Orals
Català i castellà: llengües en contacte a l’escola
Pràctiques II
Pràctiques externes
Contes i Poemes en la Literatura Hispànica per a Infants
Recerca en Didàctica d’ELE
Treball Final de Màster
Treball fi de Grau