DIDAL_UB

Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües
Presentació: 

Grup d’innovació docent de professors de llengua de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Objectius de l'activitat del grup

Aquest projecte pretén dissenyar i implementar actuacions formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònic per millorar les habilitats lingüístiques i les estratègies comunicatives dels alumnes en català, castellà i anglès, i que puguin ser considerades bones pràctiques acadèmiques.

Després de l’elaboració d’eines que permeten donar un enfocament reflexiu a l’ensenyament de llengües (diversos formats de portafolis electrònics i rúbriques d’avaluació) i d’haver aplicat i validat aquestes eines, els membres del GIDC DIDAL_UB ens plantegem dissenyar activitats concretes, engrescadores i motivadores per als estudiants, que impliquin la seva participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge i els en transfereixi la responsabilitat. Aquestes activitats estan relacionades amb noves metodologies didàctiques com la classe invertida, la gamificació i el mlearning.

L'objectiu principal és dissenyar i implementar activitats formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònics per:

- incrementar el nivell de motivació dels estudiants per a la millora de les seves habilitats lingüístiques en català, castellà i anglès.

- potenciar les comunitats d’aprenentatge entre els alumnes a partir del potencial interactiu del portafolis electrónic.

- millorar la interacció formativa entre professors i alumnes a partir de noves propostes didàctiques

- implicar els estudiants en la formulació dels descriptors de les rúbriques per tal que participin activament en els processos d'ensenyament-aprenentatge i d’avaluació

- ajudar a millorar la competència comunicativa digital en l’elaboració del portafolis electrònic

Actuacions previstes que se'n deriven

- Elaboració d'una relació de propostes (procediments, mètodes o estratègies, activitats) que permetin millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües

- Implementació de les propostes elaborades i observació de les pràctiques docents

- Anàlisi dels resultats de la implementació i l’observació

- Elaboració d’un catàleg de bones pràctiques per fomentar l’aprenentatge reflexiu, desenvolupar la competència digital i millorar el procés d’adquisició d’habilitats comunicatives en català, castellà i anglès

- Difusió dels resultats

Vinculació amb l'ensenyament:

Totes les assignatures en què s’està portant a terme el projecte d’innovació docent són assignatures troncals del grau, excepte una d'optativa, i a mes d'incidir en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques, tenen com a objectiu cobrir la competènca transversal imprescindible en la formació de mestres i comunicadors com és la competència comunicativa.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/084
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Pujolà Font, Joan-Tomàs
Membres del grup: 
Nuria Sánchez Quintana
Elisabet Costa Giménez
Glòria Bordons de Porrat-Doria
Vicenta González Argüello
Natalia Fullana Rivera
Maria del Mar Suárez Vilagran
Agnès Rius Escudé
Francina Torras Compte
Dolors Font Roches
Maria del Carmen Férriz Martínes
Jaume Batlle Rodríguez
Cristina Alcaraz Andreu
Azahara Cuesta García
Zoraida Cantarero Aybar

Projecte/s del Grup