Reconeixement dels sabers de les persones al Grau de Treball social a través de l’art

En el marc de la disciplina i la professió del Treball social el reconeixement de les  persones i dels seus sabers resulta una qüestió determinant si volem construir el procés d'intervenció i produir la transformació de les situacions de desigualtat social de manera conjunta i compartida amb elles. Aquesta perspectiva demanda que el mateix reconeixement es plantegi també en el marc de la formació dels futurs professionals del Treball social.  

El projecte d'innovació que plantegem contempla, per tant, l'articulació d'aquests espais de participació de les personis i els seus sabers en el Grau de Treball social per a construir col·lectivament la realitat sobre la que opera el Treball social i reflexionar sobre la pràctica professional des de les diferents mirades i experiències que tenim el conjunt d’actors que la formem. Això creiem que afavoreix el reconeixement de la pluralitat de visions que existeixen sobre els diversos fets socials, la possibilitat de realitzar un abordatge més complex de la realitat social, al mateix temps que fomenta el pensament crític i analític en els estudiants. 

Aquesta proposta es fonamenta en el treball que des d’aquesta perspectiva s’ha realitzat des de fa anys en la formació de Treball social, com desenvolupem en el punt 5 (antecedents). El projecte d’innovació presentat planteja, per tant, articular el reconeixement dels sabers de les persones com una línia transversal que es formalitza en el contextos de diferents assignatures, i especialment en el marc dels projectes transversals de curs, i que s’insereix en el procés d'aprenentatge dels estudiants de Treball social. La utilització de metodologies artístiques, com el teatre social, el vídeo documental, la pintura, la música... possibilita que aquest reconeixement es produeixi de manera creativa, horitzontal i que permeti el diàleg a l’espai de l’aula entre les persones, els estudiants i el professorat dels equips docents de les assignatures que participen en el projecte. 

Es proposa el desenvolupament del projecte en dues etapes: 

1a Etapa (2019-2021): 

Realitzar un treball amb les entitats que participen en els diferents projectes de recerca de l’Escola o amb les entitats que col·laboren des de fa temps en la formació, perquè participin durant tot el semestre a les diferents assignatures que formaran part del projecte: Epistemologia i Iniciació a la pràctica – 1r curs -, i Investigació aplicada a la intervenció en Treball social i Treball social comunitari  (primer semestre) i Supervisió (segon semestre)– 3r curs i Art i Treball social – 3r i 4rt curs. Es proposa que aquesta participació es realitzi a traves de distintes activitats com tallers, espais reflexius, diàlegs sobre temàtics de l’assignatura... que podem desenvolupar-se a la Universitat però també en el marc de les entitats. Com hem presentat al projecte d’innovació sobre la transversalitat del Grau, es proposa la realització final d’una jornada on es treballi sobre la temàtica escollida des de totes las assignatures de cadascun dels cursos. Aquesta jornada es contempla com un espai en el que els dos projectes podem confluir, ja que en aquest espai es proposa la participació de les persones perquè puguin contribuir amb els estudiants i professor a la reflexió col·lectiva.  

A les jornades s’utilitzarà formats creatius com el teatre, les arts plàstiques o la musica per afavorir la horitzontalitat i el diàleg entre tots els actors. 

2ona Etapa (2021-2023):  

En la segona etapa es continua amb les mateixes activitats que hem descrit per a la primera etapa. Però a més es proposa la realització de una formació transversal específica per a professorat i estudiants per part de les entitats sobre temàtiques com el racisme, les migracions, la diversitat funcional, a salut mental..

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Obrir la formació a la realitat social contemplant altres experiències, mirades i els sabers de les persones.  
  • Promoure espais horitzontals que reconeguin la pluralitat de representacions, discursos i sabers de tots els actors  en el marc de la formació de Treball social.  
  • Afavorir el diàleg entre els sabers experiencials i el sabers acadèmics per construir una perspectiva més global sobre la realitat social sobre la que opera el Treball social 
  • Afavorir la reflexió conjunta i el anàlisis sobre qüestions epistemològiques i metodològiques pròpies de la disciplina del Treball social, tractades en les diferents assignatures del Grau
Codi del projecte: 
2019PID-UB/033
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Duran Monfort, Paula
Participants: 
Araceli Múñoz Garcia Violeta Quiroga Raimundez Adela Boixadós Porquet Ferran Cortes Izquierdo Eveline Chagas Lemos Toni Sangrà Boladeres Tomasa Báñez Tello
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Treball social