Go back

Catalina Bolancé i Losilla

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa