Catalan–English glossary of points of grammar, style and text production

The table below provides links to the different points of grammar, style and text production addressed in the English-language section of the University of Barcelona’s Llibre d’estil.

Point of grammar, style or text production
Page in the English-language section of the Llibre d’estil
L’abreujament de noms de persones
L’abreujament de les unitats de mesura
L’abreujament de les unitats monetàries
Les abreviacions com a adjectius
Les abreviacions i els articles
Les abreviacions en un context multilingüe
Acrònims i sigles
L’ajustament de línia i la separació de mots
Les alternatives a punt i coma
Els anys
L’apòstrof
Les àrees de coneixement com a adjectius
Les àrees de coneixement i el singular i el plural
Article
bachelor, master, alumni i fellow
billion
Els caràcters especials
La càrrega al final de l’oració
La carta
El certificat
Els claudàtors
La cohesió sintàctica
La coma
Les cometes
Les competències
La concisió
La concordança del verb amb noms col·lectius
La configuració de la llengua al processador de textos
Construccions passives i actives en l’àmbit cientificotècnic
Contraccions habituals
Contraccions i truncaments
Convencions d’ortografia a la UB
La correspondència
El correu electrònic
La cursiva
data
Les datacions
Les dècades
Els diacrítics
Els dies de la setmana
La diligència
Els dos punts
Les duplicacions de consonants davant dels sufixos
Les eines de correcció automàtica
L’escriptura dels nombres
L’estil no oficial
etc
El focus al final de l’oració
La formació d’abreviatures
Les fraccions
Les funcions principals del punt i coma
El guió mitjà als intervals numèrics
El guionet
Els guions
Les hores
La i comercial (ampersand)
Els jocs de caràcters i la codificació
Llista d’elements en una sèrie
Majúscules i minúscules
Els mots amb formes de plural inusuals
Els nombres a principi d’una oració
Els nombres i la puntuació
Els nombres i les unitats de mesura
Noms que contenen man però que inclouen la referència a les dones
Les notes al peu i al final
La notificació
Els números de telèfon
Els objectius d’aprenentatge
Les oracions
Oracions acabades amb abreviatures amb punt final
Oracions interrogatives directes, indirectes i de cortesia
Les oracions de relatiu especificatives i explicatives
Les oracions temàtiques
Els ordinals
Ortografia d’Oxford
Paral·lelisme en la redacció cientificotècnica
Paraules o abreviacions llatines amb les equivalències en anglès
Els parèntesis
Partitius
El pla docent
El plural de les abreviacions
El plural de les xifres
Processadors de textos i altres eines en línia
Els projectes d’equip i la revisió de textos
El punt
El punt i les preguntes indirectes
El punt i coma
El punt i els ítems de les llistes
Els punts suspensius
Les ràtios
Referències i citacions bibliogràfiques
La resolució
Els resultats d’aprenentatge
Les salutacions
La separació de decimals i de milers
El signe d’exclamació
Els signes d’interrogació
Els signes de puntuació i els espais
Els signes de puntuació i la precedència
Els símbols
Els símbols als intervals numèrics
El símbol de multiplicació
El símbol de percentatge
Els símbols i les unitats monetàries
Singular i plural i els noms usats com a adjectius
Singular i plural i els noms que denoten grups
Singular i plural i els topònims i organitzacions
La sol·licitud
El subjecte i l’agent
Els substantius i els adjectius formats a partir de verbs compostos
Tematitzacions o incisos amb oracions de relatiu especificatives i explicatives
Els termes que no tenen traducció establerta
Els tipus d’oracions
Els títols i els punts
La traducció de formes de tractament
La traducció de noms
El treball final de grau
El treball final de màster
Els treballs finals en l’àmbit de les ciències naturals
Els treballs finals en l’àmbit de les ciències socials
Els treballs finals en l’àmbit de les humanitats
La variació oracional
Les varietats d’anglès
Els verificadors gramaticals, tesaurus i diccionaris bilingües
Els verificadors ortogràfics
Verbs que s’escriuen amb z segons l’ortografia d’Oxford
web i internet
Darrera actualització: 26-6-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Catalan–English glossary of points of grammar, style and text production» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3548> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina