8.1 EVAPORACIÓ > 8.1.2 TIPuS D'EvaporaciÓ
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fonament de la tècnica
8.1.2 Tipus d’evaporació
8.1.3 Aplicació
8.1.4 Utillatge/material
8.1.5 Procediment
8.1.6 Muntatge
8.1.7 Seguretat i residus
tancar


 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.1. Per augment de la temperatura

8.1.2.2. Per disminució de la pressió

8.1.2.3. Per combinació d’ambdós efectes

 

8.1.2.1. Evaporació per augment de la temperatura

Per evaporar un líquid o concentrar una dissolució s’utilitzen banys d’aigua o altres fonts de calor. S’ha de tenir en compte que quan es treballa amb dissolvents inflamables no s’han de sotmetre directament a la flama. Si els vapors de dissolvent són perjudicials per a la salut, s’ha de treballar sota vitrina extractora i prendre les mesures adequades.

Aquesta tècnica també es pot utilitzar per assecar un sòlid humit. Dessecació de sòlids

 

8.1.2.2. Evaporació per disminució de la pressió

Aquest procediment s’utilitza per assecar una substància a temperatura ambient quan la substància és inestable a temperatures més elevades. S’introdueix la mostra en un dessecador de buit +, en presència d’una substància o agent dessecant.

 

8.1.2.3. Evaporació per combinació d’ambdós efectes

Una operació freqüent en un laboratori de química és l’eliminació d’un dissolvent orgànic volàtil d’una solució d’un compost orgànic, com per exemple en acabar un procés d’extracció. L’eliminació ràpida de grans quantitats d’un solvent orgànic s’efectua utilitzant el rotoevaporador o rotavapor. +

L’evaporació té lloc sota pressió reduïda, produïda normalment per una bomba de buit, i a temperatures moderades.

L’eliminació de vapors per escalfament i simultània aplicació de buit es pot fer també amb estufes de buit + que disposen d’un regulador de temperatura així com d’una connexió per al buit. Aquestes estufes es fan servir també per a la dessecació de sòlids.

 

 

 

 

 

 

 

A A A