bracket

És un joc de paraules que sempre m’ha agradat. Un bracket és un parèntesi. Però en la notació de Dirac és el producte d’un bra i un ket, que és la manera com es rebategen en aquesta notació un vector dual i un vector. I és, per tant, un escalar. Però no és el mateix que el producte d’un ket i un bra, que és un producte tensorial. I així queda una manera molt compacta de rebatejar els vectors i els seus duals i llegir molt intuïtivament els seus productes.