Convocatòria extraordinària de final d'estudis

D’acord amb allò establert a la normativa vigent art. 15.3; "’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament."

L’objectiu d’aquesta convocatòria extraordinària és afavorir la finalització dels estudis, donant a l’estudiant una convocatòria més d’examen, dins d’un dels períodes d’exàmens establerts pel calendari acadèmic de la Facultat, sense cap cost i que no exclou el dret a les convocatòries oficials establertes per a cada assignatura.

El professorat responsable d’aquestes convocatòries és el corresponent al grup-assignatura matriculat per l’estudiant.

L’avaluació s’ha d’ajustar als mateixos criteris que l’avaluació única.

Assignatures anuals i de segon semestre

Termini de sol·licitud: del 16 al 25 d'octubre de 2023 mitjançant aquest formulari

Dates d'examen: les dates d’examen de fi de carrera es publiquen al desembre i l’examen es realitza al gener (dret a una convocatòria més, avançada a l’ordinària). En aquest cas es desprèn que l’estudiant ha cursat l’assignatura amb antelació, atès que no podrà tenir suport docent.

Si la sol·licitud compleix els requisits, es procedirà directament a fer l'apunt de fi de carrera.

 

Assignatures de primer semestre

Termini de sol·licitud: de l'11 al 15 de març de 2024 mitjançant aquest formulari

Dates d'examen: les dates d’examen es publiquen al maig i l’examen es realitza al juny (dret a una convocatòria més, després de la de gener, un cop l’estudiant sap que no ha superat l’assignatura)

Si la sol·licitud compleix els requisits, es procedirà directament a fer l'apunt de fi de carrera.

Per poder gaudir de la convocatòria extraordinària de TFG, a banda de complir amb el requisit de tenir pendents com a màxim un 10% dels 240 crd. del grau, és imprescindible haver acordat prèviament amb la Comissió de Treball Final de Grau la possibilitat d’acollir-se a aquesta convocatòria, atès que es tracta d’una assignatura amb unes característiques molt concretes.

En el cas de TFG dels Graus de Mestre d'Educació Infantil o d'Educació Primària, per poder sol·licitar la convocatòria extraordinària, a banda de complir amb el requisit administratiu (nombre màxim de crd. per finalitzar el grau), cal haver cursat l'assignatura prèviament (sense haver-la superat)

 

Per poder gaudir de la convocatòria extraordinària de les assignatures de Pràctiques, a banda de complir amb el requisit de tenir pendents com a màxim un 10% dels 240 crd. del grau, és imprescindible haver acordat prèviament amb les Comissions de Pràctiques la possibilitat d’acollir-se a aquesta convocatòria, atès que es tracten d’assignatures amb unes característiques molt concretes.

 

 

Comparteix-ho: