Trasllat d'expedient

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, seran resoltes pel degà/na de la Facultat (per delegació del rector).

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament
persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TRÀMIT

El tràmit consta de dues parts, la Sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'Admissió a l'ensenyament. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 d'abril al 10 de maig de 2024.

La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS:

Cal formalitzar la sol·licitud del tràmit accedint a la següent aplicació 
https://www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php

La documentació s'ha d'adjuntar a la mateixa l'aplicació. En cas de tenir problemes contactar amb la secretaria trasllatexpedient.educacio@ub.edu per saber com presentar-la.

Documentació necessària:

 • Certificat acadèmic o Expedient Acadèmic en el cas de l'alumnat de la UB *

 • Pla d’estudis de la titulació d’origen: ha d’especificar les matèries a les quals pertanyen les assignatures *

 • El plans docents de les assignatures aprovades 

* En el cas de demanar el trasllat pel Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària, s'hauran de fer dues sol·licituds de reconeixement i la documentació a presentar serà d'ambdós ensenyaments.

 

SOL·LICITUD PLAÇA TRASLLAT D'EXPEDIENT:

Enviar el correu a l'adreça de correu electrònica trasllatexpedient.educacio@ub.edu, adjuntant la documentació escanejada següent:

 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits

 • Sol·licitud d'admissió al centre

 • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport vigent

 • Document de superació de les PAP (Prova d'Aptitud Personal) en el cas de sol·licituds als graus de Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària i Itinerari Simultani d'Educació Infantil i Educació Primària. Més Informació Generalitat Catalunya.

 • En el cas de gaudir d'alguna bonificació per família nombrosa o col·lectius d'especial protecció cal aportar el document acreditatiu.

Resolució:

La comunicació d’aquesta resolució, serà mitjançant correu electrònic. 

 

ADMISSIÓ

Els òrgans corresponents de la Facultat resoldran les sol·licituds d’admissió de l'alumnat al qual s'hagin reconegut 30 o més crèdits. 
En el cas del trasllat pel Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària han de tenir reconeguts 42 o més crèdits, i procedir de l'itinerari simultani Infantil i Primària.

La resolució de la sol·licitud d’admissió es realitzarà com a màxim el dia 30 de juny de 2024.

Oferta d’estudis i nombre de places (2% màxim) Aprovat per la Comissió Acadèmica per al curs 2024-2025

Pedagogia: 6 places
Treball Social: 6 places
Educació Social: 4 places
Mestre d’Educació: Infantil 4
Mestre d’Educació Primària: 10
Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària: 1

Criteris de priorització de les sol·licituds de plaça  (Aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat)

1r Nombre de crèdits reconeguts
2n Nota mitjana de l’expedient d’origen
3r Nombre de crèdits reconeguts de Formació Bàsica i Obligatòries

IMPORTANT:

L’alumnat amb menys crèdits reconeguts dels necessaris haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària.
El fet de de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
En tot cas es recomana a l'alumnat interessat que també sol·liciti l'admissió mitjançant preinscripció universitària.

 

 • Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:
   

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91
Fax 93 552 71 20
Bústia de contacte

Comparteix-ho: