Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial. En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Normativa de Reconeixement

La Universitat reconeix 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades pel centre.

La matrícula d'aquest reconeixement serà com a mínim de 6 crèdits, l'alumne pot anar realitzant activitats, però no les podrà matricular fins que no arribi als 6 crèdits.

 

ACTIVITATS INSTITUCIONALS

  • CRAI
  • Àrea de formació complementària:

Escola d’Idiomes Moderns (EIM)

Institut d’Estudis Hispànics
Els Juliols, University of Barcelona International Summer School…
Xarxa Joan Lluís Vives
Gaudir UB

  • Esports UB
  • Vicerectorat de Política Lingüística

Serveis Lingüístics
Edicions UB

Cor UB
Orquestra universitària de la UB

  • Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

Observatori de l’Estudiant

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

  • Vicerectorat d’Igualtat i Gènere

Fundació Solidaritat UB

Unitat d'Igualtat i Mediació

  • Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
  • Vicerectorat de Recerca
  • Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat

Bootcamp de l’iFest (formació oferta pel Departament d’Empresa i Treball amb la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya i amb reconeixement de 2 crèdits, d’acord amb l’acord de la CPOA de 6/03/2023)

 

ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CENTRE
 

 

Pots sol·licitar-lo si has cursat:

Ensenyaments universitaris espanyols o estrangers (convalidació)
Ensenyaments universitaris propis espanyols
Graduat en ensenyaments artístics - Tècnic d'arts plàstiques i disseny - Tècnic superior de formació professional - Tècnic superior esportiu
Si tens experiència laboral i professional

Taules de reconeixement entre els graus de la Facultat Educació UB

Reconeixement al Grau Mestre d'Educació Infantil

Reconeixement al grau de Mestre d'Educació Primària

Reconeixement al grau d'Educació Social

Reconeixement al grau de Pedagogia

Reconeixement al grau de Treball Social

Consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, sempre que no hagin conduït a un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement (punt 3 de les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona).

Procediment per al reconeixement de crèdits

Cal formalitzar la sol·licitud del tràmit accedint a la següent aplicació 
https://www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php

La documentació es pots aportar des de l'aplicació, en cas de tenir problemes contactar amb la secretaria graus.educacio@ub.edu per saber com presentar-la

S'ha de fer el pagament al final de la sol·licitud perquè sigui vàlida.

Podeu consultar la documentació necessària als Criteris complementaris a les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona.

Els crèdits reconeguts s’incorporaran a l’expedient per tal que en formalitzeu la matrícula en els períodes ordinaris de matriculació (setembre i febrer).

Comparteix-ho: