Títol grau

Un cop tingueu totes les qualificacions a l'expedient, la secretaria comprovarà que reuniu els requisits per a l'obtenció del títol. Posteriorment, rebreu un correu electrònic comunicant-vos que esteu en disposició de demanar-lo. Després de rebre el missatge heu d'entrar a MonUB i emplenar i pagar la sol·licitud del títol.

És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les vostres dades personals ja que el títol el generem a partir de les dades que valideu.

El procediment es totalment en línia

Haureu d'autoritzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE o passaport), i/o carnet de família nombrosa, discapacitat o col·lectiu de protecció especial (violència gènere, terrorisme...). d'aquesta manera no es necessari que vingueu presencialment a la Secretaria de Centre.

El resguard obtingut tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no sigui expedit.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
Per incorporar-hi el premi extraordinari (només es pot incorporar en títols anteriors a l'EEES) o una segona especialitat.
Per canvi de nacionalitat.
Per pèrdua.
Per deteriorament.

En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE.

La sol·licitud s'ha de realitzar per correu electrònic: graus.educacio@ub.edu adjuntant documentació si s'escau

El certificat substitutori del títol conté la mateixa informació que figura al títol. Està signat pel degà/degana, a efectes de legalització i/o eficàcia del resguard davant dels organismes on s’ha de justificar el títol. 

La sol·licitud d’aquest certificat es un tràmit posterior al pagament de les taxes acadèmiques i de l'obtenció del resguard corresponent, i no comporta el pagament de cap taxa addicional.

La sol·licitud s'ha de realitzar per correu electrònic: graus.educacio@ub.edu

Una vegada expedit el document, s'haurà de demanar cita previa a Gestió Acadaèmica per legalitzar la signatura de la degana.

Notificació per recollir el títol

El centre comunica per escrit als estudiants quan poden passar a recollir el títol expedit.

Lliurament del títol

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria del centre per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

El termini per a la recollida d’aquest títol és de cinc anys, comptats des de la data d’expedició.

Comparteix-ho: