Accés

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

La documentació que haureu d’adjuntar dependrà de  la vostra via d’accés:

ACCÉS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

ACCÉS AMB TITULACIÓ ESTRANGERA

 

 

Després de fer l'accés, els estudiants que no hagin obtingut la titulació en la Universitat de Barcelona hauran de presentar la documentació original en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la facultat.

Un cop finalitzats els tràmits d’admissió i accés, l’estudiant haurà de signar un document de compromís amb el seu director o codirectors, segons el model establert per la Universitat de Barcelona. En el compromís s’establirà el règim de dedicació de l’estudiant (temps complert o temps parcial) i la dedicació per part del director o codirectors. Aquest document haurà de ser presentat en el moment de la primera matrícula de tutoria de tesi i formarà part de l’expedient de l’estudiant.

Els estudiants admesos i que encara no hagin defensat la tesi hauran de formalitzar cada curs acadèmic una matrícula en concepte de tutela de tesi en els terminis que fixi la Universitat de Barcelona i per l’import, condicions i procediment que determini la normativa econòmica i acadèmica corresponent.

A efectes de tutela acadèmica els estudiants admesos al període de recerca del programa es vinculen administrativament a la Facultat de Ciències de la Terra.

 

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23