Accés

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

La documentació que haureu d’adjuntar dependrà de  la vostra via d’accés:

ACCÉS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

ACCÉS AMB TITULACIÓ ESTRANGERA

 

 

Després de fer l'accés, els estudiants que no hagin obtingut la titulació a la Universitat de Barcelona hauran de presentar la documentació original en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la facultat.

Un cop finalitzats els tràmits d’admissió i accés, l’estudiant haurà de signar un document de compromís amb el seu director o codirectors, segons el model establert per la Universitat de Barcelona. En el compromís s’establirà el règim de dedicació de l’estudiant (temps complert o temps parcial) i la dedicació per part del director o codirectors. Aquest document haurà de ser presentat en el moment de la primera matrícula de tutoria de tesi i formarà part de l’expedient de l’estudiant.

Els estudiants admesos i que encara no hagin defensat la tesi hauran de formalitzar cada curs acadèmic una matrícula en concepte de tutela de tesi en els terminis que fixi la Universitat de Barcelona i per l’import, condicions i procediment que determini la normativa econòmica i acadèmica corresponent.

A efectes de tutela acadèmica els estudiants admesos al període de recerca del programa es vinculen administrativament a la Facultat de Ciències de la Terra.

 

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2023-24

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE OCTUBRE 2023