Accès amb titulació espanyola

Aquelles persones que vulguin accedir a un programa de doctorat de la nostra Facultat amb titulació obtinguda a l’estat espanyol han d'adjuntar la documentació següent:

 1. DNI, passaport o document comunitari UE.
 2. Títol de Grau o equivalent, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 3. Títol de Màster Universitari Oficial, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició (original i fotocòpia o bé, còpia compulsada).
 4. Els alumnes que no han cursat el grau o equivalent i/o el Màster a la Facultat de Ciències de la Terra de la UB hauran d’adjuntar també:
   a) Certificat acadèmica oficial de qualificacions del grau o equivalent
   b) Certificat acadèmica oficial de qualificacions del màster.
 5. Curriculum Vitae.
 6. Carta de motivació.
 7. Pre-acceptació d'un professor investigador per direcció de tesi.

Nota important:

En cas de ser admesos caldrà que presenteu la documentació original a la Secretaria de estudiants i docència, també heu de lliurar el Document de compromís, signat per totes les persones implicades.

Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

 

 • Sol·licitud (El Formulari de sol·licitud romandrà operatiu des del dia 13 de desembre fins al dia 2 de gener de 2023).

  Presentació de les sol·licituds
  Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
  presentaran a:
  - L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
  Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
  https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
  - A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
  https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html