Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Objectius i competències

Objectius

El màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics té com a objectiu principal completar la formació en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d'investigació implicats estan desenvolupant en l'àmbit de la caracterització i modelització dels recursos minerals, com també en la identificació, l'anàlisi, l'avaluació i la gestió dels riscos geològics. Així, doncs, amb aquest màster es pretén:


 • Adquirir una preparació professional per satisfer les demandes més exigents d'empreses d'exploració i explotació de recursos minerals.

 • Complementar i consolidar el coneixement dels materials i de les estructures geològiques, a més de la caracterització i modelització de fenòmens i processos naturals que poden generar un risc.

 • Millorar la formació metodològica per adequar la capacitat investigadora en els àmbits tant de l'anàlisi i la modelització de jaciments minerals, com de l'anàlisi i la prevenció de riscos geològics.

 • Adquirir aquesta formació en un marc conceptual sòlid de coneixements geològics, generals i especialitzats, que permeti disposar d'un criteri general per aplicar aquestes tècniques en cada circumstància.

Competències

Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals

 • Capacitat per processar i interpretar les dades mineralògiques, petrològiques i geoquímiques.

 • Capacitat per aplicar les tècniques analítiques més avançades en la caracterització mineralògica i geoquímica a l'exploració, explotació i avaluació de recursos minerals.

 • Coneixement dels principals programes informàtics de modelització i simulació de processos petrològics, geoquímics i tectònics.

 • Capacitat per a realitzar models conceptuals, genètics, i numèrics de jaciments minerals.

 • Habilitat en l'aplicació dels mètodes geoquímics i geofísics en l'exploració de jaciments minerals.


Especialitat de Riscos Geològics

 • Capacitat per aplicar els procediments i tècniques utilitzats per a la caracterització de fenòmens i processos geodinàmics interns i externs.

 • Capacitat per utilitzar i aplicar les tècniques d'adquisició, representació i gestió de dades territorials.

 • Capacitat per realitzar cartografia temàtica d'usos del sòl, de perillositat, de vulnerabilitat, etc.

 • Capacitat per comprendre i saber aplicar les tècniques instrumentals utilitzades en l'àmbit de l'anàlisi, monitorització i modelització dels fenòmens geològics.

 • Capacitat per satisfer les demandes més exigents d'institucions i d'empreses de gestió de riscos per proposar les estratègies de mitigació més eficients per a cada problema.

Comparteix-ho: