Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Treball final de màster

El Treball de Fi de Màster es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides al llarg del màster. La dedicació és de 20 crèdits ECTS i es desenvolupa durant 5-6 mesos. L’avaluació acreditativa del projecte d’investigació del Treball de Fi de Màster es durà a terme en base a una memòria escrita i de dues presentacions orals públiques.

Els següents documents descriuen la normativa completa del Treball Fi de Master i les funcions del Tutor:

 

Si voleu donar més visibilitat als vostres treballs, fer-los constar com a publicació (que es puguin citar i utilitzar en treballs posteriors) o deixar que es puguin consultar via web, teniu la possibilitat de publicar digitalment els vostres treballs Final de Máster al REPOSITORI DIGITAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Exemple:  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/47649 )

Es pot consultar el repositori dels TFM aquí. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/47647

 

Els treballs han de tenir una nota de excel·lent o superior i comptar amb el vistiplau del(s) director(s) i es publiquen amb una llicència del tipus “Creative Commons”.

Si us decidiu, feu arribar al coordinador dels Treballs Final de Màster el vostre treball en format *PDF (nom del fitxer: TFM Nom i cognoms) juntament amb els documents de cessió de drets i autorització del tutor degudament signats.

Per a més informació podeu consultar els documents:

Qué significa publicar el trabajo final de máster (en castellà)

Cesión de derechos para la publicación de Trabajos Finales de Máster en el Depósito digital de la Universidad de Barcelona (en castellà)
Comparteix-ho: