Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Professorat

Contacte dels/les coordinadors/es de les assignatures del màster

Assignatura Coordinador/a Universitat E-mail
Troncals
SIG Marta Guinau UB mguinau@ub.edu
Teledetecció Giorgi Khazarazde UB gkhazar@ub.edu
Riscos Associats a Materials Geològics Aline Concha UAB

Aline.Concha@uab.cat

Prospecció geoquímica, geofísica i sondeigs Lluis Rivero UB lrivero@ub.edu
Models de jaciments minerals Joaquín Proenza UB japroenza@ub.edu
Especialitat: Geologia i Modelització de Jaciments Minerals
Mètodes de caracterització mineralògica i geoquímica Guillem Gisbert UB ggisbertp@ub.edu
Models d’equilibri Cristina Domènech UB cristina.domenech@ub.edu
Fluids a l’escorça Mercè Corbella UAB merce.corbella@uab.cat
Magmes i dipòsits minerals Gumer Galán UB Gumer.Galan@uab.cat
Deformació fràgil i dúctil  Albert Griera UAB albert.griera@uab.cat
Processos diagenètics i metamòrfics Joan Reche UAB Joan.Reche@uab.cat
Anàlisis de jaciments minerals Àngels Canals UB angelscanals@ub.edu
Avaluació de jaciments minerals Albert Soler UB albertsolergil@ub.edu
Geodinàmica i metal·logènia Joaquín Proenza UB japroenza@ub.edu
Treball de Camp Isaac Corral UAB Isaac.Corral@uab.cat
Treball final de màster Jordi Palau UB jordi.palau@ub.edu
Especialitat: Riscos Geològics
Risc sísmic i volcànic Maria Ortuño UB maria.ortuno@ub.edu
Risc d’esllavissades i allaus Marta Guinau UB mguinau@ub.edu
Risc d’inundacions Marta Guinau UB mguinau@ub.edu
Seminaris sobre riscos geològics Olga Margalef UB olga.margalef@ub.edu
Mètodes d’auscultació del terreny Aline Concha UAB

Aline.Concha@uab.cat

Campament I Mario Zarroca UAB mario.zarroca.hernandez@uab.cat
Campament II Marta Guinau UB mguinau@ub.edu
Treball final de màster Maria Ortuño UB maria.ortuno@ub.edu

 

 

Informació sobre el professorat

Podeu consultar les línies de recerca del professorat que imparteix docència en el màster en les seves pàgines web.

Professor/a Assignatura/es Més informació
Claudia Abanco Prospecció Geoquímica, Geofísica i Sondatges Página web
Joan Bach Risc d'Inundacions, Riscos associats a materials geològics Página web
Àngels Canals Anàlisi de Jaciments Minerals, Mètodes de Caracterització Mineralògica i Geoquímica, Treball de camp Página web
Maria Merce Corbella Fluids en l'Escorça Página web
Isaac Corral Anàlisi de Jaciments Minerals, Treball de camp Página web
Cristina Domenech Models d'equilibri Página web
Gumer Galan Magmes i Dipòsits Minerals, Mètodes de Caracterització Mineralògica i Geoquímica Página web
Adelina Geyer Risc Sísmic i Risc Volcànic Página web
Enrique Gomez Deformació Fràgil i Dúctil Página web
Oscar Gratacos Deformació Fràgil i Dúctil Página web
Albert Griera Deformació Fràgil i Dúctil Página web
Marta Guinau GIS, Risc d'esllavissades i allaus, Risc d'Inundacions, Campament II Página web
Mahjoub Himi Prospecció Geoquímica, Geofísica i Sondatges Página web
Giorgi Khazaradze Teledetecció Página web
Olga Margalef Seminaris de Riscos Geològics Página web
Juan Diego Martin Diagènesi i Metamorfisme Página web
Pablo Martinez Geodinàmica i Metal·logènia Página web
Maria Ortuño Risc Sísmic i Risc Volcànic, Treball final de màster Página web
Jordi Palau Avaluació de Jaciments Minerals, Treball final de màster Página web
Elisabet Playa Diagènesi i Metamorfisme Página web
Joaquin  Proenza Models de Jaciments, Geodinàmica i Metal·logènia Página web
Joan Reche Diagènesi i Metamorfisme, Models d'equilibri Página web
Luis Rivero Prospecció Geoquímica, Geofísica i Sondatges Página web
Aline Concha Riscos Associats a Materials Geològics, Mètodes d'Auscultació del Terreny Página web
Eduard Madaula GIS Página web
Albert Soler Avaluació de Jaciments Minerals Página web
Mar Tapia Risc Sísmic i Volcànic Página web
Cristina Villanova Magmes i Dipòsits Minerals, Models de jaciments minerals Página web
Mario Zarroca Campament I, Riscos associats a materials geològics Página web
Comparteix-ho: